Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2015-2016

Omschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor
onderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed
aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander
publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder
wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke
context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur

  • Wetsteksten te kunnen lezen en toe te passen

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

140 dbu
Contacturen 14
Zelfstudie 126

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, ISBN 9789013065657, nieuwste druk.
Barkhuysen e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, nieuwste druk.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Mr. Dr. Dijkstra G.S.A.
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.05
Tel: +31 (0)71 527 3898
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl