Studiegids

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Vak
2015-2016

Toelatingseisen

Beleid I en Beleid II (aanbevolen)

Omschrijving

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.

Wij gaan in deze module na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten meer inzicht in en begrip van: het doen van evaluatieonderzoek; de methoden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek; de verschillende typen en benadering van beleidsevaluatie; de organisatie van het beleidsonderzoek in Nederland; het lerend vermogen van de overheid.

Door het uitvoeren van een zelfstandig evaluatieproject ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek.

Het doel is dat studenten vat krijgen op de mogelijkheden van beleids-evaluatieonderzoek en de creatieve oplossingen die beleidsonderzoekers voorhanden hebben om hun onderzoekvragen te beantwoorden

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en feedbackbijeenkomsten. Dit vak is verplicht.

Studielast

5 EC (140uur) waarvan 18 contacturen en 120 uur zelfstudie

Toetsing

Toetsing Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%)

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja vanaf 1 februari 2016

Andere leermiddelen/Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Anchrit Wille