Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2015-2016

Omschrijving

Organisatie en management zijn belangrijke thema’s binnen de bestuurskunde. Het openbaar bestuur bestaat immers uit verschillende organisaties en heeft daarnaast met heel veel organisaties te maken. Wie inzicht wil krijgen in het functioneren van het openbaar bestuur, zal daarom ook inzicht moeten hebben in de structuur en het management van organisaties.
In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten van de grondleggers van de organisatietheorie (Weber, Michels, Taylor), op de human relations en de human resources benadering, de contingentiebenadering, institutionele benaderingen, benaderingen die coördinatievraagstukken centraal stellen, en benaderingen waarin de relatie tussen organisatie en maatschappij centraal staat. Bij de bespreking van de theorieën wordt in het bijzonder ingegaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • hebben de studenten kennis van enkele van de belangrijkste en meest vormende auteurs, begrippen, theorieën en inzichten uit de organisatietheorie.

  • kunnen studenten zelfstandig in hoofdlijnen de belangrijkste theorieën reproduceren.

  • kunnen studenten de aangedragen theorieën en inzichten begrijpen in het licht van actuele casuïstiek in publieke en private organisaties.

  • kunnen studenten de aangedragen theorieën en concepten toepassen op een concrete casus.

  • kunnen studenten schriftelijk rapporteren volgens gangbare academische richtlijnen.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Eén maal per week hoorcollege en één maal per week werkcollege. In de hoorcolleges geeft de docent een algemene toelichting op de leerstof en de literatuur. In de werkgroepen gaan we in op de leesstof van de week, leggen we de verbinding tussen theorie en de praktijk in organisaties door middel van de analyses van cases en bespreken we de door studenten te schrijven eindpaper.
De werkcolleges zijn verplicht voor alle studenten bestuurskunde.

Studielast

Contacturen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14uur
Werkcolleges: 7 × 2 uur = 14uur
Overige uren: zelfstudie en opdrachten/werkstukken maken, etc.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 70% van het eindcijfer bepaalt, en deelname aan de werkgroepen, werkgroepopdrachten en een eindpaper, die in totaal 30% van het eindcijfer bepalen. Beide deelcijfers dienen afzonderlijk minimaal een 5,5 of hoger te zijn.
Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja; via Blackboard is vanaf eind januari de vakwijzer beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

Michael J. Handel (2003). The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings. Thousand Oaks, California. ISBN: 9780761987666.

Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dhr. M.A.W. Reijnders MSc MA