Studiegids

nl en

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

Vak
2015-2016

Omschrijving

Het doel van deze cursus is het verstrekken van een inleidend overzicht van de politieke filosofie aan de hand van de posities van haar belangrijkste vertegenwoordigers, toegespitst op bestuurskundig relevante aspecten. Daarbij zal de nadruk liggen op de systematische aspecten van deze posities: welke zijn de theoretische en praktische implicaties van een politieke theorie? Vraagstukken die hierbij aan bod komen betreffen rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid, de institutionele vormgeving van een staat, het verband tussen individuele motieven tot handelen en de sturing van maatschappelijke processen en de verhouding tussen democratie en rechtsstatelijke beginselen zoals de machtenscheiding. De cursus laat zien hoe vanuit verschillende historische en systematische posities vraagstukken van de legitimatie van macht en overheidshandelen benaderd kunnen worden. Steeds wordt daarbij het verband aangegeven met bestuurskundige theorieën en bestuurlijke vraagstukken. Zo wordt voor studenten de (ideeën-) historische en normatieve context van het openbaar bestuur begrijpelijk.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

  • basiskennis geven van de traditie van de politieke filosofie en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin;

  • inzicht geven in de politiek-filosofische achtergronden van het moderne bestuurskundig denken en openbaar bestuur;

  • leren met behulp van politiek-filosofische teksten kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken en openbaar bestuur.

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de BSc Bestuurskunde:
1. globaal inzicht in het eigen karakter van het bestuur in de publieke sector;
2. op algemeen niveau inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek van openbaar bestuur;
4. een internationale oriëntatie;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges (deelname verplicht) en zelfstudie.

Studielast

Een vak van 5 ECTS beslaat volgens de geldende normen 5 × 28 oftewel 140 studie-uren.

Te lezen teksten zijn ong. 630pp., leessnelheid ong. 6pp/uur.

Verdeling 140 uur is als volgt:
Zelfstudie + voorbereiding toetsen 112 uur
Hoorcolleges 14 uur
Werkcolleges 14 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen voor toetsing van kennis en inzicht.

  • Schriftelijke opdracht waarin de toepassing van politiek-filosofische ideeën op een bestuurskundig vraagstuk of onderzoek moet worden beproefd en kritisch besproken.
    Weging: 50/50, geen compensatie

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, beschikbaar kort voor aanvang van het vak. Via BlackBoard wordt cursusinformatie en achtergrondinformatie gegeven.

Andere leermiddelen/Literatuur

Michael L. Morgan (ed.), Classics of Moral and Political Theory, Hackett, de laatste editie. (Hiervan een selectie.)

Dit boek is te koop via de boekhandel. Het is absoluut nodig dat studenten het boek al voor aanvang van het vak in hun bezit hebben en de tekst (van Plato) hebben gelezen die staat voorgeschreven voor het eerste hoor- en werkcollege (zie de hand-out op BlackBoard).

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Docent wordt uiterlijk begin januari 2016 bekend gemaakt.