Studiegids

nl en

Bachelorproject

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het Bachelor Project vindt twee maal per jaar plaats: in het najaarsemester en in het voorjaarsemester. Standaard is dat studenten het BA-project in het voorjaar volgen. Het Bachelorproject is toegankelijk voor studenten in minimaal het derde studiejaar van de Bachelor. Alle 3e jaars studenten die willen instromen in het BA voorjaarsproject moeten minimaal 105 EC hebben behaald op 1 september 2015 voordat ze kunnen deelnemen. Indien een student niet alle Methoden/Technieken vakken van het eerste en tweede studiejaar behaald heeft, is het niet mogelijk aan het Bachelor Project deel te nemen. Een student die kwantitatief onderzoek nog niet heeft behaald, dit vak nog kan volgen/herkansen en wel op 1 september 2015 105 EC heeft, kan voorwaardelijk worden toegelaten en dient zich te melden bij de studieadviseur in januari 2016.

Een student die wil deelnemen aan het najaarstraject dient alle M en T vakken behaald te hebben uit het eerste en tweede jaar. Tevens dient de student in juni 2015 140 ec te hebben behaald (de herkansingen voor blok 4 tellen niet mee).

Het is niet mogelijk een scriptie en stage tegelijkertijd te combineren. Het schrijven van de BA scriptie vergt veel tijd en is daarom niet te combineren met stage lopen.

Mocht de student het BA project niet halen in het voorjaar of najaar, dan moet de student deelnemen aan het daaropvolgende BA project, met een nieuw onderwerp.

Beschrijving

Studenten kunnen kiezen uit verschillende werkgroepen en thema’s bij het schrijven van hun bachelor scriptie. In het najaarstraject kunnen studenten uit minder thema’s kiezen dan in het voorjaarstraject. De begeleiding bij het schrijven van de scriptie wordt gegeven door een docent die betrokken is bij de opleiding EBM of BBO. Alleen EBM studenten hebben toegang tot werkgroepen aangeboden door docenten van de afdeling economie.

Per docent worden maximaal 15 studenten begeleid in een thema werkgroep. In de eerste weken vindt de begeleiding in werkgroepengroepen plaats. Vanaf de achtste week wordt meer individuele begeleiding gegeven. Naast de werkgroepen vinden er parallel aan de werkgroepen hoorcolleges plaats waarin zaken als onderzoeksontwerp, methodologie en het rapporteren van onderzoeksgegevens aan bod komen. De werkgroepen waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht.

Leerdoelen

Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig in de scriptie verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen dat:

 • algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding dient te worden gebruikt om een empirisch probleem te analyseren

 • een verklarende onderzoeksvraag over dat probleem geformuleerd dient te worden

 • zelfstandig empirisch onderzoek gedaan moet worden, waarbij door gebruik van methoden en technieken die in verschillende fases van de bacheloropleiding zijn gedoceerd originele data worden verzameld en geanalyseerd;

 • een antwoord geformuleerd moet worden op de onderzoeksvraag

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, presentatie en scriptie.

Studielast

 • totale studielast: (15 × 28 uur=) 420 uur

 • contacturen: 12 uur hoorcolleges, 14 uur werkgroepen, 7 uur individuele begeleiding door werkgroepdocent

 • uren zelfstudie: 387 uur (voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, presenteren in werkgroepen, schrijven van opzet en BA scriptie) .

De werkgroepen waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht.

Toetsing

 1. Scriptie, 70% (schriftelijk)
  1. Opzet scriptie, 10% (schriftelijk)
  2. Mondelinge peer review door student van andere student uit de werkgroep, 10%
  3. Mondelinge Presentatie van bevindingen, 10%

Alleen de scriptie kan herkanst worden, de overige onderdelen niet. Bij een cijfer lager dan een 6 en hoger dan een 3 kan een herkansing volgen. Lager dan een 3 betekent dat de student niet geslaagd is en aan een volgend Bachelor Project moet deelnemen met een nieuw onderwerp. Het is dus niet mogelijk om met de scriptie becijferd met een onvoldoende door te gaan in het daaropvolgende BA project.

Blackboard

Ja. De blackboard site zal een maand van tevoren beschikbaar zijn.

Literatuur

Geen

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Rik de Ruiter

Opmerkingen

Door middel van een email zullen potentiële deelnemers aan het BA-Project geïnformeerd worden over de start en inhoud van het BA project. De email met informatie over de aanmelding voor het najaarstraject zal verstuurd worden in mei. De email met informatie over de aanmelding voor het voorjaarstraject zal verstuurd worden in november. Wanneer studenten geen email hebben ontvangen, dienen studenten contact op te nemen met de coördinerend docent (r.de.ruiter@cdh.leidenuniv.nl)

In juni en december zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor potentiele deelnemers aan het BA-project in, respectievelijk, het najaar en het voorjaar.

Wanneer je je bachelorproject hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kan je je afstuderen aanvragen: NL