Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Vak
2015-2016

Beschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur van de middeleeuwen tot nu om bestuurlijke ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst te doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline in samenhang met de studie bestuurskunde. De idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen en beleid in het heden wordt intuïtief veelal wel erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Een overzicht van bestuurshistorische vragen, theorieën, onderwerpen, en belangrijke definities, concepten en discussies binnen de bestuursgeschiedenis stelt studenten in staat hierop een antwoord te geven. De cursus laat zien dat kennis van het bestuurlijke verleden niet alleen maar leuk is om te weten maar dat het ook anderszins bijzonder nuttig kan zijn.

Leerdoelen

  • Kennis hebben van een historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de Middeleeuwen tot nu.

  • Identificeren en herkennen van de historische achtergronden (continuïteit en verandering) van kenmerkende hedendaagse ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

  • Kennis hebben van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek

  • Benoemen van belangrijke theorieën, vragen en concepten binnen de bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges van twee uur. Ieder hoorcollege (met uitzondering van college 1 en 7) heeft dezelfde structuur en bestaat uit twee onderdelen: Het eerste deel bestaat uit een nadere blik op en overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Het tweede deel zal bestaan uit een college over een specifiek actueel voorbeeld van bestuurshistorisch onderzoek, i.e. een bepaald thema. Soms zullen deze colleges door verschillende gastsprekers worden verzorgd. Deze korte thematische lezingen zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis.

Studielast

Totaal aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:
Contacturen: 21 uur
Zelfstudie: 119 uur

Toetsing

  • Een schriftelijk tentamen over alle stof (uit literatuur en hoorcolleges) bestaande uit korte vragen en essayvragen (70%).

  • Een essay waarin studenten een onderwerp kiezen uit een selectie die door de docent is gegeven. In het essay nemen studenten stelling over een onderwerp en gebruiken zij door hun opgedane kennis van bestuursgeschiedenis en eigen aanvullend onderzoek om deze stelling te onderbouwen (30%).

NB: Compensatie tussen onderdelen is niet mogelijk. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn alvorens een gewogen eindcijfer kan worden gegeven.

NB: De herkansing van beide onderdelen kent dezelfde vorm als de eerste kans. Het maken van herkansingen is aan regels gebonden. Zie de website van de examencommissie van de opleiding.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

De docent maakt gebruik van Blackboard voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak. Blackboard zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt. Studenten dienen zich zo spoedig mogelijk op Blackboard in te schrijven.

Andere leermiddelen/Literatuur

Handboek

  • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho). Verplichte literatuur

Artikelen

  • Artikelen door studenten zelf te zoeken. De vakwijzer bij de cursus bevat een uitgebreide handleiding voor het zoeken naar en gebruiken van de opgegeven literatuur. Verplichte literatuur

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag
Kamer B1.05
Spreekuur op afspraak na e-mail: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

NB: Bij ieder college zullen een of meerdere studievragen op Blackboard worden geplaatst. Deze studievragen kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor een betere bestudering van de stof. Gebruik van de studievragen is niet verplicht maar wel handig, leerzaam en leuk. Het zorgt er in ieder geval voor dat studenten bij blijven met lezen en de stof van het komende college beter zullen begrijpen en onthouden. Immers: alleen door actief te studeren (de stof te gebruiken in plaats van alleen te lezen of te horen) maak je je dingen pas echt eigen!

NB: Goede en leuke colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.