Studiegids

nl en

Economie in hoofdlijnen (BSK Den Haag)

Vak
2015-2016

Omschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als:
– Wanneer werken markten goed en wanneer niet?
– Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?
– Waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt?
– Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?
– Wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?
– Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel?
– Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?
Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische theorie.

  • Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

  • Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

*Wekelijks multiple choice toetsen (10% van het eindcijfer) *Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (90% van het eindcijfer).
De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. Compensatie van het cijfer van de deeltoetsen met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2013), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-259-06040-3). NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf ‘uitgave in omloop, maar die zijn veel duurder! Pas dus op!

  • Additionele literatuur (zie blackboard)

  • Werkboek (zie blackboard)

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

Drs. A.P. Ros, a.p.ros@law.leidenuniv.nl. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie Contact
of via een e-mail naar de docent.