Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Reguliere toegang BA-colleges.

Beschrijving

Aan de hand van lectuur van moeilijkere passages in de Hebreeuwse Bijbel (proza, poëzie, profetie) raakt men vertrouwd met de grammaticale details van het Bijbels Hebreeuws.

Leerdoelen

 • Kennis van de gevorderde grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van moeilijke prozaïsche, poëtische en profetische teksten in het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast: 140 uur (5 ec x 28 uur), waarvan:
Volgen van college: 52 uur (13 weken 2 × 2 uur).
Wekelijkse voorbereiding (grammatica en lectuur): 39 uur (13 × 3 uur).
Voorbereiding toets en tentamen: 49 uur.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • schriftelijke tussentoets tegen het einde van het semester (40%)

 • mondeling tentamen na afloop van de cursus (60%).
  Er is één mondelinge herkansing die geldt voor 100%.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

 • Biblia Hebraica Stuttartensia;

 • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt];

 • P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27; Rome 2006);

 • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999 of latere editie).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten.

Opmerkingen

Geen.