Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2015-2016

Beschrijving

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie gaat in op de ontologische, epistemologische en methodologische ‘grondslagen’ van de bestuurskunde en heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde als vakgebied.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

 • basiskennis geven van de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder die van sociale wetenschappen, en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin

 • basiskennis geven van de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijk vakgebied

 • inzicht geven in wetenschapsfilosofische aspecten van het bestuurskundig denken

 • leren vanuit wetenschapsfilosofische posities kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken
  Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de Bachelor Bestuurskunde:

  1. een internationale oriëntatie;
  2. kennis, op een inleidend niveau, van de wetenschappelijke traditie der Bestuurskunde en heeft kennisgemaakt met de belangrijkste bestuurskundige theorieën;
  3. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
  4. een basisvorming in sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
  5. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie. Er zijn ook ondersteunende werkcolleges (facultatief, voor wie hieraan behoefte heeft en zich tijdig inschrijft).

Studielast

Een vak van 5 ECTS beslaat volgens de geldende normen 5 × 28 oftewel 140 studie-uren.

Voor dit vak is de verdeling van de 140 uur studielast als volgt:
Zelfstudie literatuur 105 uur ong.
Schrijfopdracht 21 uur
Colleges 14 uur

Toetsing

Schrijfopdracht (40%)
Schriftelijk tentamen met verschillende soorten vragen (60%)

De aard van beide deeltoetsen wordt in de hand-out op BlackBoard en in de colleges nader toegelicht.
Voor beide deeltoetsen moet een voldoende worden gehaald.
De herkansing bestaat uit dezelfde toetsvormen.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, beschikbaar kort voor aanvang van het vak. Via BlackBoard wordt cursusinformatie en achtergrondinformatie gegeven.

Literatuur

n.n.b.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Docent wordt uiterlijk begin januari 2016 bekend gemaakt.