Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2015-2016

Omschrijving

Ethiek betreft de systematische reflectie op de moraal. Tijdens het vak Ethiek wordt ingegaan op opvattingen over goed en kwaad, over juist en onjuist overheidshandelen. Naast een algemene inleiding in de ethiek en de belangrijkste ethische stromingen (zoals nutsethiek, plichtsethiek en deugdethiek) wordt in dit vak dieper ingegaan op ethische vraagstukken die specifiek spelen binnen het domein van het openbaar bestuur. Besproken worden morele kwesties betreffende rationaliteit, integriteit, waarden, normen en ambtsethiek. Tevens zullen thema’s als de problematiek van de ‘vele handen’ en ‘vuile handen’ de revue passeren.

Leerdoelen

Het vak wil kennis en inzicht verschaffen van de (wijsgerige) ethiek om morele vraagstukken in het openbaar bestuur te kunnen doorgronden, analyseren en interpreteren.
Specifieke doelstelling:
1. kennis van en inzicht in ethische grondbegrippen en hun samenhang met de sociale filosofie.
2. inzicht in de aard van een aantal ethische basisoriëntaties waarmee handelingen in de publieke sfeer kunnen worden beoordeeld.
3. inzicht in debatten over publieke moraal en ethiek voor de publieke sector binnen de bestuurskunde en hun relaties met de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Eindtermen Bachelor:
Het vak Ethiek sluit in het bijzonder aan bij de eindterm van de bacheloropleiding Bestuurskunde in Leiden, zoals verwoord in het Onderwijs- en examenregeling: “De Leidse bestuurskundige heeft inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek binnen het openbaar bestuur” (3e eindterm). Daarnaast levert dit vak een bijdrage aan inzicht in het eigen karakter van bestuur in de publieke sector (1e eindterm), inzicht in de belangrijkste bestuurskundige leerstukken (2e eindterm) en vaardigheid in analytisch en conceptueel denken (6e eindterm).

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie. Dit vak is verplicht.

Studielast

5×28= 140 uur, waarvan 7×2= 14 uur hoorcollege en de rest zelfstudie.
Verdeling 140 uur:
Literatuur 98
Colleges 14
Schrijfopdracht 28
Norm voor leessnelheid: 5 pagina’s per uur.

Toetsing

Schrijfopdracht (40%)
Schriftelijk tentamen met verschillende soorten vragen (60%)

De aard van beide deeltoetsen wordt in de hand-out op BlackBoard en in de colleges nader toegelicht.
Voor beide deeltoetsen moet een voldoende worden gehaald.
De herkansing bestaat uit dezelfde toetsvormen.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, beschikbaar kort voor aanvang van het vak. Via BlackBoard wordt cursusinformatie en achtergrondinformatie gegeven.

Andere leermiddelen/Literatuur

  1. Mizzoni, John. Ethics: The Basics. Chicester, UK: Wiley Blackwell, 2010
    1. Becker, Marcel, Bestuurlijke ethiek: Een inleiding. Assen: Van Gorcum, 2007

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Docent wordt uiterlijk begin januari 2016 bekend gemaakt.