Studiegids

nl en

Stepperijken in de wereldgeschiedenis (250 BCE-1750 CE)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Van diep in de klassieke oudheid tot ver in de achttiende eeuw is bij herhaling een grote dreiging uitgegaan van nomadische volkeren uit de Euraziatische steppen naar de sedentaire samenlevingen van China, Centraal- en Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Oost- en Centraal-Europa. Waarom was dat zo? En waarom ontwikkelden zich soms wel maar vaak ook niet heuse ‘stepperijken’. Welke typen zijn daarin te onderscheiden en in hoeverre vertoonden die kenmerken van early states? Wat verklaart de beperkte levensduur van de meeste stepperijken? Welke politieke, militaire, sociaal-economische en culturele interacties tussen sedentaire wereld en stepperijken vonden plaats? Kortom, een college met grote vragen, dat eerder een wereldhistorische dan een middeleeuws-historische scope zal hebben en ook daarom nauw zal aansluiten bij het Kerncollege Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

  1. Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Euraziatische steppen, van de prehistorie tot de vooravond van de Industriële Revolutie.
  1. Het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste maatschappelijke, economische, politieke en culturele structuren binnen deze ruimte, en van de belanrgijkste verschuivingen die zich daarin gedurende de bestudeerde periode hebben voorgedaan.
  1. Het oefenen in het opzetten, documenteren en uitvoeren van eigen historisch onderzoek naar een relevant onderwerp dat vooral gebaseerd zal zijn op secundaire literatuur, alsmede in het (mondeling en schriftelijk) rapporteren hierover.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast is 280 uur (10 ECTS), waarvan

 • voor bijwonen colleges: 24 uur (12 × 2 uur)

 • voor inleidende lectuur: 50 uur (ca. 350 pp.)

 • voor literatuuronderzoek, met schriftelijke rapportage: 40 uur.

 • voor voorbereiding mondelinge presentatie: 80 uur

 • voor uitwerken & schrijven eindwerkstuk: 86 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 7-8

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 7-8

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 8

 • Opdracht 1 (Literatuurrapport )
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging
Werkstuk: 50%
Referaat: 25%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • algemene informatie & mededelingen

 • beschikbaar stellen van literatuur en brontekstfragmenten

Literatuur

In de algemene inleidende colleges zullen worden besproken:

 • Thomas J. Barfield, The Perilous Frontier. Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757 (Cambridge MA/Oxford UK 1989).

 • Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road. A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present (Princeton/Oxford 2009).

 • David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Volume I. Inner Eurasia fromPrehistory to the Mongol Empire (Malden MA/Oxford 1998).

 • Peter B. Golden, Central Asia in World History (Oxford 2011)(The New Oxford World History).

 • Xinru Liu, The Silk Road in World History (Oxford 2010)(The New Oxford World History).

 • David Morgan, The Mongols. Second Edition (Malden MA/Oxford 2007).

 • David Sneath, Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia (New York 2007).

De boeken zullen bij de aanvang van het college op een leesplank in de UB worden geplaatst.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

Het college is geschikt voor studenten met interesse in Oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne (Europese en Aziatische) geschiedenis.