Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing. Deze draait tegenwoordig vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die bedrijven beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;

 • U kunt de meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • U kunt de waarde creatie van organisaties ontrafelen en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;

 • U kunt ingenomen standpunten beargumenteren over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;

 • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. J.I. van der Rest (coördinator)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Drs. N.J.C. van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen

 • Caseanalyses in groepsverband (20%)

 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%).

De deelcijfers zijn voor één collegejaar geldig.

Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Global Edition, Thirteenth Edition, 2016
ISBN-13: 978-1292146508
ISBN-10: 013414953X

Werkboek:
Geen

Reader:
Ja, reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J.I. van der Rest

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.08

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00

 • Telefoon: 071 – 527 6135

 • E-mail: j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.