Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing. Deze draait tegenwoordig vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die bedrijven beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • Het kunnen toelichten van de rol van marketing in de organisatie, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;

 • Het kunnen toepassen van de meest basale termen en concepten van het vakgebied op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • Het kunnen ontrafelen van de waardecreatie van organisaties en hieruit voortvloeiende waardecreërende strategieën schetsen;

 • Het kunnen beargumenteren van ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;

 • Het kunnen benoemen en uiteenzetten van de marketingmixinstrumenten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: drs. N.J.C. van de Ven (coördinator) en dr. J.I. van der Rest

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Bestuderen van betreffende hoofdstukken per week

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: drs. N.J.C. van de Ven (coördinator) en dr. J.I. van der Rest

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Lezen en voorbereiden van casus en wetenschappelijke artikelen per week

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen, en een caseanalyse. Case analyse (30%), groepsopdracht waarbij de studenten schriftelijk een case-analyse inleveren. Compensatie van deelcijfers is mogelijk. Het cijfer voor de case is één collegejaar geldig en telt voor zowel het reguliere als voor het hertentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Global Edition, Twelfth Edition, 2015
ISBN 13 : 978-1-292-01678-8
ISBN 10: 1-292-01678-7

Werkboek:
Geen

Reader:
Ja, reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.07

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 (m.u.v. woensdag)

 • Telefoon: 071 – 527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.