Studiegids

nl en

Prestatiemanagement

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor

Beschrijving

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemeting en –management een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur alsmede ook in andere(westerse) landen. Het doel van prestatiemanagement is te komen tot een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en tot een betere mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. Prestatiemeting kent wel een groot aantal nadelen. Zo wordt door De Bruijn gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (door hem perverse effecten genoemd). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).
De opzet van de cursus is drieledig. Er zullen door de docent enkele inleidende colleges worden gegeven. Vervolgens dienen de studenten zelf onderzoek te verrichten, waarover zij in de laatste colleges een presentatie zullen moeten geven. Op basis van het onderzoek en de reflectie op hun presentaties zullen de studenten een individueel paper moeten schrijven, op basis waarvan zij een cijfer voor het vak krijgen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in de aard van prestatiemanagement

  • Inzicht te hebben in de voor- en nadelen van prestatiemanagement

  • Zelf onderzoek te verrichten op het gebied van prestatiemanagement

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfststudie: 126

Toetsing

Eindpaper.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar

Literatuur

  • Hans de Bruijn, Prestatiemeting in de publieke sector, Boom Lemma uitgevers, 2e druk, 2006, EAN 9789059314733.

  • Artikelen (worden tijdens het college beschikbaar gesteld)

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.S.A. Dijkstra
Campus Den Haag Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer: B2 o8
Telefoon: 070-8009412

Opmerkingen

-