Studiegids

nl en

Vergelijkend Publiek Management

Vak
2015-2016

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector

Omschrijving

In het openingshoofdstuk van het boek dat voor dit vak is voorgeschreven, omschrijft Christopher Hood public management als “the study and practice of design and operation of arrangements for the provision of public services and executive government.” (p.8) Deze definitie wordt als uitgangspunt genomen voor dit college, omdat zij (a) zo goed is als elk ander en, belangrijker nog, (b) de ruimte laat het thema van publiek management niet te beperken tot de uitvoeringskant van overheidshandelen alleen. Eerder in dit master programma heeft U heel wat vergelijkende literatuur op het gebied van publiek management bestudeert. Dit vak beoogt die literatuur bij elkaar te brengen in een breder raamwerk dat het uitvoerende werk van overheden (het operationele niveau van analyse; intergouvernementeel management) plaatst in de ruimere context van de arenas waarin de voorafgaande beslissingen (het collectieve niveau van analyse; intergouvernementele betrekkingen) zijn genomen, en vervolgens in de nog ruimere omgeving van de dieper liggende waarden op basis waarvan beslissing en uitvoering als legitiem kunnen worden ervaren (het constitutionele niveau van analyse; intergouvernementele constitutie). Deze ruimere omgeving betreft dan de nationale, regionale, en lokale omgeving, met inbegrip van de specifieke politiek-bestuurlijke, sociale, en economische cultuur waarin beleid en management tot uitdrukking komen. Het is van groot belang dat publiek management niet alleen begrepen wordt in termen van een gereedschapskist waaruit de publiek manager (beter eigenlijk: de ambtenaar) haar/zijn instrumenten kiest. De bestuurskunde is eigenlijk al sinds de jaren zeventig dat technocratische tintje kwijt dat haar aanvankelijk zo kenmerkte, maar met de opkomst van publiek management (inclusief: new public management; en dat mede ter contrast met: public administration) is dat technocratische element er toch wel weer enigszins ingeslopen. Voor alle duidelijkheid, er is wel degelijk een technocratisch, instrumenteel element binnen de bestuurskunde, maar zonder inbedding verliest het vakgebied zijn legitimatie.

Dit college wordt gegeven in een intensief format van twee-en-een-halve week voor een totaal van 16 uur. Thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Dit college wordt gegeven in een intensief format van twee-en-een-halve week voor een totaal van 16 uur. Thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen.

Opdrachten
De student zal elk van de eerste drie weken een reflectiepaper moeten schrijven van 1500-2000 woorden op basis van de voorgeschreven literatuur voor die week. Dit paper dient te worden ingeleverd bij de aanvang van elk college en zal met commentaar de daaropvolgende week worden teruggegeven. De docent zal elke week enkele korte reacties geven op de papers in algemene zin. Voor de laatste week dient de student een paper te schrijven van 1500-2000 woorden waarin zij/hij reflecteert op het nut van kennis over publiek management voor hen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur.

Toetsing Meer informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard. Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

-

Leermiddelen/Literatuur

  • Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, Christopher Pollitt (red.). The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-922644-3 (paperback; ook verkrijgbaar bij Amazon, rond $50,-).

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.