Studiegids

nl en

Beleidsanalyse: Vergrijzing en Pensioenen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze cursus zal diepgaand worden ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing en op het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over hervorming van de pensioenen. Bij de AOW en de aanvullende pensioenen zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd, maar er is meer nodig om het stelsel toekomstbestendig te maken.
Belangrijke vragen die in deze cursus aan de orde komen zijn onder meer:

 • Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de arbeidsmarkt, de economie en de financiering van collectieve voorzieningen? Zo zal de vergrijzing leiden tot een afname van het arbeidsaanbod en mogelijk een lagere economische groei. De kosten van zorg en pensioenen lopen bij ongewijzigd beleid snel op.

 • Staat de solidariteit tussen jong en oud onder druk? Jongeren dragen in diverse regelingen inkomen over aan ouderen. Maar de vraag is of jongeren te zijner tijd nog in dezelfde mate profiteren van deze voorzieningen. Verder is relevant dat de financiële positie van ouderen de laatste decennia aanzienlijk is verbeterd.

 • Op welke punten zal het pensioenstelsel (verder) worden gemoderniseerd? De vraag is onder meer of er een ontwikkeling zal komen naar meer individuele pensioenregelingen met meer keuzevrijheid. De financiële geletterdheid van mensen is daarbij van belang.

 • Wat zijn de belangrijkste determinanten van de uittredingsbeslissing? Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op de vraag hoe lang mensen kunnen en willen doorwerken. Naar verwachting zal de pensioenleeftijd voor de huidige jongeren boven de 70 komen te liggen. Dat heeft flinke consequenties voor de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid.

 • Wat zijn de relaties tussen pensioenen, wonen en zorg? Tot nu toe wordt voornamelijk partieel naar pensioenen gekeken. Maar de eigen woning heeft ook een grote invloed op de financiële positie van gepensioneerden. En gepensioneerden hebben veel hogere zorgbehoeften. Vandaar de gedachte om deze domeinen in de toekomst meer met elkaar in verbinding te brengen.

De cursus zal bestaan uit een combinatie van hoorcollege en werkgroeponderwijs, waarbij schriftelijke en mondelinge bijdragen van studenten zullen worden gevraagd. De toetsing zal bestaan uit een combinatie van een tentamen, schriftelijk werk en beoordeling van de participatie.

Leerdoelen

 • De student verkrijgt diepgaand inzicht in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over vergrijzing en pensioenen en kan deze uitleggen.

 • Aan het einde van de cursus kan de student ons pensioenstelsel en aanverwante regelingen kritisch evalueren.

 • De student verricht zelfstandig onderzoek op het gebied van vergrijzing en pensioenen en zal aan het einde van de cursus in staat zijn om zijn analyses schriftelijk en mondeling te presenteren en daarover in debat te gaan.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 1. Interactieve seminars. Per bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten (zo mogelijk referaten). Studenten schrijven ter voorbereiding hierop korte notities.
  1. Presentatie.
  2. Zelfstudie.

Studielast

 • totale studielast 140u

 • contacturen: 17u

 • uren zelfstudie: 123

Toetsing

 1. Schriftelijk tentamen met open vragen / essay (75% van het eindcijfer).
  1. Presentaties / referaten en participatie tellen samen voor 25% van het eindcijfer (herkansing niet mogelijk).
  2. Allebei de onderdelen dienen voldoende te zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Literatuur

Literatuur volgt nog en komt beschikbaar via blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.

Opmerkingen

-