Studiegids

nl en

Public Affairs: Theorie en Praktijk van Belangenbehartiging in Nederland

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten management van de Publieke Sector

Beschrijving

Deze cursus maakt je wegwijs in het speelveld van de belangbehartiging in Nederland, aangeduid als public affairs, en laat zien hoe in dit speelveld strategieën worden gebruikt om toegang te krijgen tot politieke besluitvorming. Public affairs omvat allerlei relaties tussen publieke en private belangenbehartigers met als gemeenschappelijk doel: het beënvloeden van beleid en steeds meer ook het zorgen voor een goede reputatie als noodzakelijk sociaal kapitaal voor toekomstige kansen.
Welke soorten belangenbehartigers zijn er en hoe zoeken deze toegang en invloed op de inhoud van beleid en op de publieke en politieke beeldvorming? Hoe wordt de strijd om de aandacht rond specifieke thema’s en issues gespeeld en met welke gevolgen? Ook wordt er in de cursus uitgebreid ingegaan op de positie van individuele belangenbehartigers. Hoe oriënteren zij zich op de dynamische omgeving van andere spelers, de media en de publieke opinie? En hoe zorgen zij dat de belangen die zij behartigen en de organisatie die zij hierbij vertegenwoordigen niet tot verkeerde beeldvorming leiden en houden zij ook de steun van hun eigen organisatie? Met deze vragen wordt in deze cursus de positie van belangenbehartigers niet alleen in het grote speelveld bekeken maar ook in relatie naar de eigen organisatorische thuisbasis of achterban.
De focus ligt op public affairs Nederland, maar er is uiteraard ook aandacht voor de link naar de Europese en internationale omgeving. De leerelementen in deze cursus gaan niet alleen over kennis en strategie maar ook over de normatieve kant: hoe verantwoorden belangenbehartigers zich en wat dragen zij bij aan democratische besluitvorming?

Leerdoelen

Als je deze cursus met succes hebt afgerond, ben je in staat om:
1. Belangenorganisaties te typeren en de betekenis van verschillen tussen deze typen te begrijpen.
2. Het speelveld te overzien waarin belangenbehartigin in Nederland plaatsvindt.
3. Strategieën te onderscheiden en uit te leggen wat de voorwaarden voor succes zijn.
4. De verschillende fora voor verantwoording te herkennen en aan te geven waarom deze van belang zijn.
5. Te begrijpen welke dilemma’s voor professionals in public affairs er zijn en hoe hiermee kan worden omgegaan in de eigen organisatie en in de democratie waarvan het speelveld van belangenbehartiging een onderdeel is.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie en voorbereide interventies (per tweetal studenten) tijdens het college.
Er zijn ook gastsprekers uit de praktijk van public affairs die over hun ervaringen komen vertellen.

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan 14 contacturen, 90 uur zelfstudie van onderwijsmateriaal, 16 uur tussentijdse opdrachtvoorbereiding (casusmateriaal) en 20 uur voorbereiding en schrijven van de schrijftelijke eindopdracht (take-home tentamen met stelopdrachten).

Toetsing

De interventie-opdracht met casusmateriaal tijdens de hoorcolleges is 25 procent van het eindcijfer, de eindopdracht (take-home stelopdracht) is 75 procent van het eindcijfer. De beoordeling hiervan moet minimaal 5,5 zijn om voor de cursus te kunnen slagen. De interventie-opdracht moet zijn ingeleverd en beoordeeld met tenminste een 5.0 om aan de eindopdracht te kunnen deelnemen.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

De cursus wordt opgenomen in de Blackboard cursuslijst.

Literatuur

Leesmateriaal: wordt voor aanvang van de cursus beschikbaar gesteld en via links zelf vanuit de bibliotheek te downloaden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. Arco Timmermans, Schouwburgstraat 2, kamer B 1.04, email telefoon 070 527 3786

Opmerkingen

-