Studiegids

nl en

Politieke Economie in Internationaal Perspectief

Vak
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Globalisering en Europese integratie stellen beleidsmakers voor lastige dilemma’s. Enerzijds is het van belang om sociaaleconomisch beleid te hervormen omdat in een tijd waarin economische grenzen vervagen de internationale concurrentiepositie steeds belangrijker wordt. Anderzijds is de politieke realiteit dat het doorgaans moeilijk is om hervormingen van sociaaleconomisch beleid door te voeren. In dit vak bestuderen studenten de politieke economie van hervormingen in een internationaal vergelijkend perspectief. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: In hoeverre wordt nationaal sociaal beleid beïnvloed door de Europese Unie? Hoe passen beleidsmakers bijstands- en werkloosheidsuitkeringen aan in een tijd van toenemende arbeidsmigratie? In hoeverre leiden internationale handel- en kapitaalstromen tot hervormingen van winstbelastingen?

Weekoverzicht:
1. Introductie in vergelijkende politieke economie
2. De rol van politieke partijen en sociale partners in hervormingen
3. Globalisering I
4. Globalisering II
5. Migratie
6. Sociaaleconomisch beleid in de financiële crisis
7. Inkomensongelijkheid

Het onderwijs voor dit vak bestaat uit 7 interactieve seminars. Tijdens het seminar wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. Vervolgens gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. Voor de seminars is grondige voorbereiding vereist. De literatuur moet dusdanig worden bestudeerd dat hierover kan worden gediscussieerd.

Aanwezigheid tijdens de seminars is niet verplicht, maar wel nodig. Tijdens het eerste seminar wordt de indeling voor de presentaties gemaakt. Aanwezigheid bij de andere bijeenkomsten is nodig omdat de presentatie en actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten een wezenlijk onderdeel vormt van de te leveren prestatie.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in belangrijke vraagstukken op het terrein van internationale economische integratie en sociaaleconomisch beleid.

 • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de politieke economie van globalisering, Europese integratie en hervormingen van sociaaleconomisch beleid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 1. Interactieve seminars. Per bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten (zo mogelijk referaten). Studenten schrijven ter voorbereiding hierop korte notities.
  1. Presentatie.
  2. Zelfstudie.

Studielast

 • totale studielast 140u

 • contacturen: 17u

 • uren zelfstudie: 123u

Toetsing

 1. Schriftelijk tentamen met open vragen / essay (75% van het eindcijfer).
  1. Presentaties / referaten en participatie tellen samen voor 25% van het eindcijfer (herkansing niet mogelijk).
  2. Allebei de onderdelen dienen voldoende te zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

ja

Literatuur

Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. O. van Vliet
Afspraken kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie

Opmerkingen

Dit vak veronderstelt kennis van de vakgebieden economie van de publieke sector, Europese economische integratie, kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek en de analyse van sociaal-economisch beleid op het niveau van Bestuurskunde, Bachelor 3.