Studiegids

nl en

Politiek-Ambtelijke Verhoudingen

Vak
2015-2016

Omschrijving

Deze cursus gaat in een serie van zeven seminars in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Aan de hand van concrete cases uit de praktijk sinds het jaar 2000, bespreken we klassieke en hedendaagse opvattingen over een scheiding tussen politiek en bestuur en gaan in op de soms gespannen verhoudingen tussen politiek en ambtenarij. Daarbij staan analyse van verhoudingen en advies over mogelijke oplossingen voor problemen voorop. Onderdeel van het vak is dat studenten cases van aftredende bewindspersonen analyseren en daarover een paper op te stellen.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek ambtelijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;

  • Studenten dienen het thema (en deelaspecten hiervan) kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractie niveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk;

  • Studenten dienen na afloop van de cursus meer praktische vaardigheden en gevoel te hebben ontwikkeld voor strategische omgang met politiek ambtelijke verhoudingen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

De reeks bestaat uit zeven seminars waarin vraag en antwoord, discussie en een interactieve opzet centraal staan. Van de studenten wordt zodoende verwacht dat zij de aangeduide literatuur op voorhand lezen. In groepjes van 2 of 3 worden cases van aftredende bewindspersonen geanalyseerd aan de hand van een gegeven onderzoeksprotocol. Het gaat daarbij om tien cases: Peper (2000), Bijlhout (2002), Bomhoff & Heinsbroek (2002), Nijs (2004), De Graaf (2005), Donner en Dekker (2006), Vogelaar (2008), De Vries (2010), Verdaas (2012) en Opstelten en Teeven (2015). De cases worden na overleg voor eventuele voorkeur, toegewezen aan groepjes van 2 studenten of 3 studenten (afhankelijk van de omvang van de case).

Doel is om op basis van het materiaal van de studenten een boek te schrijven over deze cases. De studenten met de beste uitwerkingen zullen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren.

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 16
Zelfstudie: 124

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met twee opdrachten.

Opdracht 1: case-opzet (25%): Aan de hand van het ter beschikking gestelde onderzoeksprotocol stelt u een op uw casus toegesneden plan van aanpak op. U betrekt daarbij de voorgeschreven literatuur. De lengte van uw case-opzet is minimaal 800 en maximaal 1000 woorden.

Opdracht 2: analyse en uitwerking (75%): De uitwerking en analyse van de case behelst de uitvoering van het eerder opgestelde plan van aanpak, resulterend in een volledige beschrijving van de casus, een analyse vanuit het perspectief politiek-ambtelijke verhoudingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de theoretische kaders alsmede conclusies ten aanzien van toedracht van het aftreden en welke lessen daaruit te trekken zijn.

De inlevertermijn van opdrachten is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Blackboard

Ja. Beschikbaar vanaf de start van de cursus.

Literatuur

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek
j.j.m.uijlenbroek@law.leidenuniv.nl