Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Alleen studenten die toegelaten zijn tot de premaster hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

Publieke organisaties zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van burgers. De wereld van publieke organisaties is in allerlei opzichten erg complex. Wat wordt van hen verwacht en wat wordt verwacht van de mensen die bij deze organisaties actief zijn? Hoe kan er voor gezorgd worden dat deze organisaties berekend zijn op de taak die ze moeten uitvoeren? Welke interactie is er tussen de burger, de politiek en de administratie? Hoe kan worden zeker gesteld dat deze organisaties hun taken uitvoeren op een wijze die overeenkomt met de in de publiek sector geldende normen?
Deze relevante vragen vormen de aanleiding èn leidraad van deze Premaster cursus.
Er is veel geschreven over de unieke positie en het functioneren van publieke organisaties. In de collegereeks wordt een overzicht gegeven van inzichten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en als (mogelijke) handvatten kunnen dienen bij het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen.

Thema’s die de revue passeren zijn onder meer:

 • Theorieën over de organisatie van het Openbaar Bestuur

 • De verhouding tussen politiek en administratie

 • Effectiviteit en efficiëntie in het openbaar bestuur

 • Leiderschap en organisatiecultuur

 • Dichotomie publiek – privaat

 • De rol van governance en toezicht
  Aan het einde van de cursus is de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van (het verbeteren van) het openbaar bestuur, en beschikt tegelijkertijd over theoretische bagage om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen.
  De cursus vormt een uitstekende basis voor het verdere vervolg van het (pre-)mastertraject van de opleiding Bestuurskunde.

Leerdoelen

 • Studenten hebben inzicht in modellen en benaderingen die gehanteerd worden bij het benaderen van organisaties;

 • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen de burger, de politiek en de administratie;

 • Studenten hebben kennis verworven van de rol en plek van leiderschap binnen het openbaar bestuur;

 • Studenten hebben inzicht verworven in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen;

 • Studenten hebben inzicht in de wijze waarop binnen de publieke sector met normen en waarden wordt omgegaan.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Toetsing

Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit is een gesloten boek tentamen.
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Rainey, H. G., (2014, 5e editie). Understanding and Managing Public Organisations. San Fransisco: Jossey-Bass
  Aanvullende gegevens over de literatuur en de planning van de cursus zijn te vinden op Blackboard waarvoor aanmelding noodzakelijk is.
  De pagina met details en planning van de cursus op Blackboard zal vanaf enkele weken voor aanvang van de cursus openstaan.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Drs. C. (Kees) Nagtegaal, MSc.-PA

Schouwburgstraat 2, Kamer 3A-06, P.O.Box 13228, 2501 EE Den Haag

Tel.: 071-5276817 / 06-27852308

Email: c.nagtegaal@cdh.leidenuniv.nl en cnagtegaal@fsw.leidenuniv.nl