Studiegids

nl en

De strijd om het vrouwenkiesrecht in Europa in de negentiende en twintigste eeuw

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Dat vrouwen actief en passief kiesrecht hebben lijkt tegenwoordig een vanzelfsprekend element van de democratie. Toch kenmerkt de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht zich door grote regionale verschillen, niet in de laatste plaats tussen democratische staten in Europa. Zo verwierven vrouwen in bijvoorbeeld Finland en Polen het kiesrecht al voor 1920, terwijl Frankrijk en België het algemeen vrouwenkiesrecht pas na 1940 invoerden. In dit college onderzoeken we de soms lange weg naar invoering en brengen we de verschillen en overeenkomsten rondom de strijd voor vrouwenkiesrecht in Europa in kaart. We onderzoeken in het bijzonder met welke argumenten er voor het vrouwenkiesrecht werd gestreden. Welke ambities en verwachtingen koesterden betrokkenen? Ging het om volwaardig burgerschap en gelijke rechten, om het vergroten van de rol van vrouwen in de maatschappij, om het vervolmaken van een democratiseringsproces?
Door middel van gezamenlijke literatuur- en bronnenstudie worden de verschillende benaderingen – van zowel historische actoren als historici – belicht. De deelnemers schrijven een werkstuk over een zelfgekozen casus waarin ze de thematiek aan de hand van primaire bronnenanalyse nader onderzoeken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft kennis van de ontwikkeling van het vrouwenkiesrecht in internationaal perspectief;
  1. heeft inzicht in de historiografie en theorievorming omtrent de strijd voor het vrouwenkiesrecht;
  1. heeft vaardigheid in het analyseren van politieke debatten, brochures en egodocumenten

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiding college (bestuderen literatuur en/of bronnen): 48 uur

 • Voorbereiding presentatie en opdracht 1 en 2: 48 uur

 • Zelfstandig onderzoek en schrijven werkstuk: 160 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (onderzoeksopzet)
  Getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 ((concept-)inleiding en eerste hoofdstuk werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

Weging
Werkstuk: 70%
Referaat, participatie en opdrachten: 30%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie docent en student.

Literatuur

Wordt later bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

E.M. Dieterman
Tel: +31 (0)71 527 2708
Kamer 1.75B, Huizingagebouw

Opmerkingen

Geen