Studiegids

nl en

Archeologie van het oude Egypte I

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Keuzevakkers wordt verzocht contact op te nemen met de docent voor de specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de Egyptische Archeologie te introduceren. Gedurende hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen betreffende moderne archeologische theorievorming en methoden. Hun relevantie voor de egyptologie zal gedemonstreerd worden aan een klein, maar representatief aantal casestudies. Iedere 2 weken wordt één specifiek deel van de te bestuderen literatuur schriftelijk becommentarieerd en mondeling aan de deelnemers gepresenteerd, gekoppeld aan een kritische discussie over de inhoud. ### Leerdoelen

Een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken binnen de Egyptische archeologie door middel van de geselecteerde archeologische literatuur.
In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een onderwerp uit de literatuurlijst kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen.
Deze mondeling (± 15 minuten) op een heldere manier te presenteren.
Afrondend schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof in de vorm van open essayvragen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege

Studielast

5.0 EC (=140 u); 7 à 8× 2 uur coll. (=1 x per 2 weken)[=16 u.] + presentatie 14 u. + 110 u. bestuderen literatuur + collegestof.

Toetsing

Iedere student wordt geacht actief te participeren tijdens de colleges en een korte presentatie van het bestudeerde onderwerp te verzorgen. Mondelinge presentatie weegt (30%), tentamen (70%), waarbij voor het tentamen een voldoende moet zijn behaald.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • M. Bietak, Urban archaeology and the ‘town problem’ in Ancient Egypt, in K.R. Weeks (ed.) Egypt and the Social Sciences. (Cairo 1979), 97-144.

 • D.L. Clarke, Analytical Archaeology. Revised edition (London 1978), xv-xviii; 1-41.

 • W. Kaiser & G. Dreyer, Umm el-Qaab, Nachuntersuchungen in frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht, MDAIK 38 (1982), 211-269.

 • B. Kemp, Dating Pharaonic cemeteries I. Non-mechanical approaches to seriation, MDAIK 31 (1982), 259-291.

 • Idem, Automatic Analysis of Predynastic Cemeteries: a new method for an old problem, JEA, 68 (1982), 5-15.

 • Idem, The city of Akhenaten and Nefertiti. Amarna and its people, (London 2012), Introduction (17-21), hoofdstukken 2 (47-77), 5 (155-195), 6 (197-229). 7 (231-263), 8 (265-300).

 • S.J. Seidlmayer, Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Übergang vom Alten zum Mittleren Reich, ein Beitrag zur Archäologie der Gräberfelder der Region Qau-Matmar in der ersten Zwischenzeit, inJ. Assmann e.a. (eds.), Problems and priorities in Egyptian archaeology (London 1987), 175-217.

 • C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, (London na 2010!), Introduction (9-14), hoofdstukken 3 (71-120), 4 (121-166), 5 (167-222), 10 (381-420) en 12 (463-492).

 • S. Shennan, Quantifying Archaeology (Edinburgh 1997), 1-70.
  Collegestof.

Fotokopieën liggen ter raadpleging bij de bibliotheekbalie.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem

Opmerkingen