Studiegids

nl en

Cultural Production in het Midden-Oosten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.
Voor keuzevak- en gaststudenten is het aantal plaatsen beperkt. Voor meer informatie zie onder “inschrijven”.

Beschrijving

Cultural Production is een begrip van de 20e eeuwse Franse filosoof Pierre Bourdieu waarmee vooral wordt bedoeld de interactie tussen wat een maatschappij aan cultuuruitingen voortbrengt en de maatschappelijke structuur die deze productie mogelijk maakt. Bij het bestuderen van Cultural Production gaan we uit van de veronderstelling dat het bestuderen van cultuuruitingen, zoals literatuur, film, kunst en televisiedrama, niet beschouwd moeten worden als ‘autonome’ elementen. Cultuur ‘velden’ zijn velden waarin verschillende krachten werken en gevechten worden geleverd binnen het veld zelf en met de omringende maatschappij. In dit collegedeze cursus zullen wisselende docenten aan de hand van casestudies, vanuit hun eigen expertise, laten zien hoe cultuuruitingen afkomstig uit de islamitische wereld, Israël en Centraal-Azië, gevormd worden door de maatschappij waarin zij ontstaan en welke krachten erop worden uitgeoefend. In alle bijdragen staat de volgende vraag centraal: hoe wordt dit ‘veld’ ingevuld en welke maatschappelijke structuur bepaalt de ontwikkeling van de ‘cultural production’ in dit ‘veld’?

Leerdoelen

Deze cursus beoogt inzicht te bieden in de manier waarop cultuuruitingen in de islamitische wereld, Israël en Centraal-Azië verbonden zijn met de maatschappij waarin zij ontstaan. Deze cursus leert de student dat cultuuruitingen veel vertellen over de maatschappij waaruit zij voortkomen en dat zij vaak een cruciale invloed uitoefenen op verandering hiervan. Deze cursus biedt geen historisch overzicht, maar richt zich op het leren begrijpen van de sturende kracht van cultuuruitingen/culturele ontwikkelingen?. Door middel van de begeleidende literatuur en opdrachten leren de studenten te analyseren, te abstraheren en hiervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te leggen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College-uren: 26 uur
Voorbereiding colleges: 26 uur
Opdrachten: 88 uur

Toetsing

  • Opdrachten naar aanleiding van de colleges. Bij elk college wordt literatuur opgegeven en een vraag of opdracht geformuleerd. De student beantwoordt de vraag, maakt de opdracht in een paper van hooguit 2 A4, 600-800 woorden. Dit wordt voor aanvang van het nieuwe college via blackboard Blackboard ingeleverd. Alle papers moeten worden ingeleverd; elk paper weegt even zwaar. Het eindcijfer is het gemiddelde van al deze cijfers.

  • De herkansing bestaat uit het inleveren van de ontbrekende papers en, wanneer het eindcijfer van de eerst poging onvoldoende is, het opnieuw inleveren van de onvoldoende beoordeelde papers. Wanneer de papers dan niet ingeleverd zijn zal de cursus moeten worden overgedaan. De deadline wordt bekend gemaakt via het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via usis

Keuzevak- en gaststudenten wordt verzocht per email contact op te nemen met de studiecoördinator onder vermelding van naam, cursustitel en –code en studentnummer. Op basis van de beschikbaarheid van plaatsen zal deze de student inschrijven nà 1 september. De student zal dan uiterlijk vóór 7 september bericht krijgen of hij/zij is ingeschreven of niet.

Contact

“Dr. G.R. van den Berg”;http://www.hum.leiden.edu/lias/organisation/persian/berggrvanden.html
Dr. P. de Bruijn
Dr. J. Bruning
Dr. H. Neudecker

Opmerkingen