Studiegids

nl en

Effectiviteit van het recht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Aan de hand van één centrale noemer, de effectiviteit van het recht, geven docenten op een eigen, stimulerende en activerende wijze inhoud aan de bijeenkomsten. De effectiviteit wordt belicht vanuit invalshoeken zoals die van de wetgever, de rechter, de advocatuur en de adviespraktijk. Het thema effectiviteit wordt geïntegreerd en interdisciplinair behandeld aan de hand van actuele onderwerpen en casus vanuit diverse rechtsgebieden zoals het civiel recht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, fiscaal recht en de rechtseconomie. Er is sprake van verschillende soorten van effectiviteit die gekoppeld zijn aan middelen, beoogde effecten (bereiken van maatschappelijke doelen) en belemmeringen. Ook wordt aandacht geschonken aan zowel de diversiteit als de grote verwevenheid en samenhang van die verschillende rechtsgebieden. Bij onderwerpen kan gedacht worden aan: een verkenning van de effectiviteit van het recht (aan de hand van verschillende thema’s en concrete casus worden drie soorten effectiviteit van het recht behandeld, met aandacht voor zowel de diversiteit als de grote verwevenheid en samenhang tussen de diverse rechtsgebieden); burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht – middelen, beoogde effecten en belemmeringen; de (doorgeschoten) effectiviteit van de strafbeschikking als handhavingsmodaliteit; waarom leven mensen wetten en ’t recht na? Zin en onzin van sancties; (bestuursrechtelijke) finale geschillenbeslechting; kent Nederland een belastingparadijs?

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In een zgn. orientatiefase studenten kennis laten maken met Honours College Law. Hen laten ervaren of zij, in vergelijking met de reguliere bachelorvakken, geschikt zijn voor andersoortig honours onderwijs en andersoortige toetsvormen waarbij in hoge mate participatie wordt verwacht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student kan het recht van verschillende disciplines thematisch benaderen;
de student kan vanuit een geïntegreerde benadering kennis toepassen op diverse concrete en actuele casus;
de student kan op zelfstandige reflecterende wijze omgaan met literatuur
de student kan vragen stellen en in discussies vragen beantwoorden en standpunten verdedigen;
de student is in staat in werkstukken van beperkte omvang (journals) en van meer uitgebreide omvang (paper) een goede schriftelijke analyse en reflectie te geven op onderwerpen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Interactieve bijeenkomsten, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie). In de werkcolleges zal veelal een echte werkmodaliteit zijn geïncorporeerd – doorgaans mede aan de hand van casus of vragen – waarin studenten in subgroepjes concreet aan het werk gaan c.q. aan opdrachten worden gezet.

Aantal à 3 uur: 6
Namen docenten: dhr. Prof.mr. H.J. Snijders; dhr. Prof.mr. J.H. Crijns, dhr. Dr. B.C.J. van Velthoven, dhr. Prof.mr. T. Barkhuysen, mw. Prof.mr. T. Bender.
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie. Voorafgaand aan een de bijeenkomst (met uitzondering van het eerste werkcollege) dient door de student een zogenoemd ‘journal’ te worden ingediend.

Er wordt naar gestreefd dat iedere student deelneemt aan 1 of 2 excursies/werkbezoeken.
Ook de excursies hebben als onderwerp ‘Effectiviteit van de rechtspraktijk’. Ze hebben tot doel de rechtspraktijk dichter bij studenten te brengen. Behalve een deel met informatie en rondgang, bevat het in bijna alle gevallen tevens een werkcollege (van een half uur tot een uur). We streven er naar excursies te houden met als thema’s ‘De effectieve wetgever’, ‘De effectieve rechter’, ‘De effectieve advocatuur en adviespraktijk’.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindopdracht
  Het cijfer van dit vak wordt bepaald aan de hand van een eindpaper.
  Studenten schrijven een verdiepende paper over één van de (vijf) thema’s waarover werkcollege is gegeven en waarover een opdracht wordt verstrekt. Daarbij is beperkte ruimte voor keuzevrijheid qua thema.

 • Journals
  De student dient voorafgaand aan de werkcolleges een zgn. journal te schrijven aan de hand van de voor die week voorgeschreven literatuur – met uitzondering van week 1. Het moment van inleveren daarvan wordt gepubliceerd op Blackboard.
  In een journal geeft de student op zelfstandige reflecterende wijze zijn visie op de literatuur van die week. Het journal is geen samenvatting van de opgegeven stof, maar betreft een subjectieve beschouwing van de stof waarin de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vonden aan de literatuur, wat hun opviel aan de opgegeven stof en wat daarvan de achterliggende reden is. Ook kan uiteen worden gezet welke vragen de literatuur oproept bij de studenten, en wat ze graag nog toegelicht zouden willen zien tijdens de colleges. Het journal bedraagt eeen ½ tot maximaal 1 A 4-tje (400 woorden).
  Het journal kan een rol spelen bij de beoordeling van de eindopdracht (in ieder geval bij afronding van cijfers) en/of als onderdeel van de (procedure) definitieve toelating van een student tot Honours College Law. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het journal en om de participatie en voorbereidingsgraad van studenten die daaruit blijkt.

Inleverprocedures
De journals worden ingeleverd per mail (honours@law.leidenuniv.nl).
De eindopdracht wordt via Blackboard en per mail ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Bij de eindopdracht wordt van de studenten tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
h3. Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact