Studiegids

nl en

Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet?

Vak
2015-2016

Toegangseisen

(Zgn. ‘Voorlopig’) toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding kunnen – in Nederland en daarbuiten – rekenen op grote aandacht van publiek en politiek. Binnen het publieke en politieke discours over criminaliteit en veiligheid blijkt echter regelmatig – bewust of onbewust – onduidelijkheid te bestaan over de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van criminaliteit en over de juridische context waarbinnen dergelijke maatregelen getroffen mogen en kunnen worden. In dit vak zullen we aan de hand van een aantal belangrijke thema’s binnen het hedendaagse publieke en politieke debat over criminaliteit en veiligheid aandacht besteden aan de discrepanties die er kunnen zitten tussen de empirische werkelijkheid, de juridische werkelijkheid en het beeld zoals dat naar voren wordt gebracht in het publieke en het politieke debat. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de onbedoelde gevolgen van criminaliteitsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van detentie, interventies bij probleemjongeren en grotestedenbeleid. Waarom werken maatregelen lang niet altijd uit zoals dat wordt beoogd? In een tijd waarin het steeds belangrijker wordt bevonden om meer evidence based beleid en wetgeving te maken, is een dergelijk inzicht onontbeerlijk.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Doel is studenten inzicht bij te brengen in de uiteenlopende manieren waarop criminaliteitsbeleid bedoelde en onbedoelde effecten heeft op uiteenlopende beleidsterreinen. Daarnaast is het doel om studenten systematischer na te laten denken over wat bij nieuw beleid het bedoelde effect is en welke onbedoelde effecten het daarnaast met zich mee kan brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • Kennis hebben eigen gemaakt van bedoelde en onbedoelde gevolgen van criminaliteitsbestrijding, voor verschillende delicten

  • Leren reflecteren op wetenschappelijk onderzoek naar bedoelde en onbedoelde gevolgen – en naar de manier waarop bedoelde gevolgen meer kunnen worden behaald en onbedoelde negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen

  • Zelfstandig een schriftelijk betoog opzetten waarin de onderzoeksliteratuur op een bepaald beleidsthema uiteen wordt gezet en waarin wordt onderbouwd waar wetenschappelijk (beleids)onderzoek zich in de toekomst op moet richten.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Aantal à 2 uur: 6
Namen docenten: Dr. J.A. (Johan) van Wilsem, Prof.dr. J.W. de Keijser, Prof.dr.mr. P. Schuyt, Dr. J. Brands, Drs. A. Bosma, Dr. P. Geelhoed.

Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur (en evt. jurisprudentie). Voorafgaand aan een aantal bijeenkomsten dienen studenten hun portfolio aan te vullen en in te leveren.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Portfolio
    Vanaf de tweede week van het vak levert de student voorafgaand aan enkele colleges een (aangevuld) portfolio in. Voldoende beoordeling is verplicht.

  • Paper
    Ter afsluiting van het vak schrijven de studenten een paper (max. 4,000 woorden).

Inleverprocedures
Portfolio: via de Turnitin-link op Blackboard
Paper: digitaal via de Turnitin-link op Blackboard en 1x als hardcopy in het postvak van dr. J.A. van Wilsem, secretariaat Strafrecht & Criminologie.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Van de studenten wordt tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact