Studiegids

nl en

Diversiteit en mensenrechten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Religieuze en culturele diversiteit levert vanuit mensenrechtelijk perspectief soms lastige vragen en dilemma’s op. Dit is in het bijzonder het geval waar religieus/cultureel geïnspireerde normen, waarden en praktijken kunnen leiden tot aantasting van de rechten van bepaalde groepen, zoals vrouwen of homoseksuelen. Rechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om naar de eigen religieuze en culturele normen te leven kunnen dan tegenover het recht op gelijke behandeling komen te staan. Hoe moeten we daar vanuit mensenrechtelijk perspectief mee om gaan?
Dat is de vraag die centraal staat in dit vak. Het is een vraag die overal in de wereld tot veel controverses leidt en vaak verschillend wordt beantwoord. In dat verband is het interessant om te kijken hoe de comités die toezicht houden op de voor dit onderwerp relevante VN-mensenrechtenverdragen deze materie benaderen. Deze comités bestaan uit experts die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en hun interpretatie van de verplichtingen die uit de mensenrechtenverdragen voortvloeien representeert in die zin een mondiaal perspectief. Welke specifieke kwesties op het genoemde terrein worden door de verdragscomités behandeld en hoe stellen zij zich daartegenover op? In dit vak gaan de studenten daar onderzoek naar doen. De bedoeling is dat zij over hun onderzoeksbevindingen een paper schrijven en de eindresultaten presenteren aan een aantal experts op een door hen zelf te organiseren seminar.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
De doelstelling van het vak is twee ledig. Enerzijds beoogt het studenten meer inzicht te geven in een aantal hedendaagse, mondiale kwesties rond religieuze en culturele diversiteit in het licht van de mensenrechten. Anderzijds beoogt het de onderzoekvaardigheden van studenten te ontwikkelen en de daarmee samenhangende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • studenten hebben inzicht verworven in hedendaagse vraagstukken van religieuze en culturele diversiteit in een mondiaal perspectief
  -studenten hebben kennis gemaakt met een aantal VN-mensenrechtenverdragen en inzicht verkregen in het werk van de betreffende toezichthoudende comités
  -studenten hebben onderzoekvaardigheden ontwikkeld en zijn in staat hun onderzoekresultaten mondeling en schriftelijke te presenteren.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
3-4 interactieve bijeenkomsten van ieder 2 uur ter voorbereiding van het onderzoek en het schrijven van de papers (onderzoeksverslagen)
1-2 bijeenkomsten om de voortgang van de onderzoeken te bespreken
Afsluitend seminar waarin studenten de onderzoeksresultaten presenteren aan enkele experts.
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, verzamelen en analyseren van bronnenmateriaal voor hun onderzoek.

Waarschijnlijk start het vak in week 7 (de week van 15 feb) en eindigt het in week 13 (de week van 28 maart);
het onderwijs is op de maandagavonden van 17-19 uur.
Er is niet iedere week een bijeenkomst is, dat zijn de weken waarin de studenten hun onderzoek doen en aan het onderzoeksverslag/paper werken.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Naam docent: Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper

 • Presentatie

Inleverprocedures
Paper inleveren in hardcopy + electronisch bij docent

Examenstof
n.v.t.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via secretariaat HC Law.

Maximum aantal deelnemers

12 (twaalf)

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen

 • Werkadres: KOG kamer B114

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vrij

 • Telefoon: 071 527 3689

 • E-mail: m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl