Studiegids

nl en

Stage - Rechtspraktijk

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten op het stageadres o.a. zelfstandig en inhoudelijk (juridische of mede juridisch-gerelateerde) werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en/of uitvoeren. Daarnaast kan een stage (deels/mede) een ‘meeloop stage’ zijn.
Stageadressen dienen voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de 1e of 2e coördinator van dit vak.

Voor de 5 ec geldt de norm van minimaal 5 weken vier dagen van 8 uur per week (in geval van 5 dgn. van 8 uur per week kan is dat dan 4 wkn.)
Voor toekenning van 10 ec aan de stage HC-Law dient er minimaal gedurende 10 weken vier dagen van 8 uur per week (stage-)werk te zijn verricht.

Leerdoelen

Na de stage is de student beter in staat om zelfstandig werkzaamheden van enige omvang op academisch (juridisch) niveau voor te bereiden en uit te voeren (zoals verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en – mondeling en schriftelijk – aanbevelingen en suggesties doen). Tevens heeft betrokkene kennis gemaakt met de dagelijkse gang-van-zaken en praktijken bij een werkgever.

Onderwijsvorm

Soort – soort practicum

Toetsing

Er is op di. 8 september 2015 over o.a. dit vak een voorlichtingsbijeenkomst.

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag.
Het stageverslag is voor de vakcoördinator, de trajectcoördinator van HC-Law en zo nodig de Examencommissie.
Een stage mondt, na het verslag en zo nodig na ruggenspraak met de stagebegeleider van het stageadres, uit in de beoordeling voldaan/voldoende of niet-voldaan/onvoldoende.

Eisen stageverslag:
Omvang 2.000, max. 3.000 woorden (ongeveer 5-7 pagina’s).
Bevat:
korte beschrijving van de organisatie waar de stage is gelopen (inleiding),
+ een beschrijving van de verrichte werkzaamheden of een keuze daaruit (middenstuk );
[NB Het middenstuk mag niet hoofdzakelijk bestaan uit passages die zijn overgenomen uit stukken die tijdens de stage zijn geschreven, maar moet een zelfstandige ver(ant-)woording zijn van de wijze waarop de stage is vervuld.]
+ reflectie op eigen ontwikkeling, niet zozeer vakmatig als wel op vaardigheden niveau (wat heb ik – min of meer los van het vakmatige – nou geleerd over mijzelf, hoe heb ik werken bij en voor een instantie en met collega’s ed. ervaren, wat ging goed, welke aspecten van mijn functioneren hebben nog aandacht nodig?);
+ een eigen evaluatie van de stage (waardering, nut en conclusie).
Verslag bevat tevens gegevens student en naam en contactgegevens van de persoon of personen binnen de organisatie voor wie werkzaamheden zijn verricht.

Aanmelden

Stages moet worden gemeld bij Marije Bedaux, een van de twee stagecoördinatoren.
Gedurende een studiejaar dienen stages in beginsel uiterlijk te worden gemeld op 1 april.

Blackboard

Blackboard

Contact

  • Vakcoördinator: mr. Marije Bedaux (en mr. K. Boonen)

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.23

  • Bereikbaarheid: op afspraak via het OIC

  • Telefoon: 071- 527 8787

  • E-mail: loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl