Studiegids

nl en

Teksten Perzisch 2: Shahnama

Vak
2015-2016

Toelatingseisen

Grammatica Perzisch 3, Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Dit college is gewijd aan het Perzische Boek der Koningen, het Shahnama, dat meer dan duizend jaar geleden samengesteld is door de dichter Ferdowsi uit Tus in Khorasan, in het noordoosten van het huidige Iran. Ferdowsi wordt door vele sprekers van het Perzisch in Iran, Afghanistan en Centraal-Azië gezien als de vader van de Perzische taal en literatuur. In de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India neemt het Shahnama een bijzondere positie in: het werk is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een symbool van macht en aanzien voor de vele, vaak niet-Iraanse vorsten die over het Iraanse cultuurgebied heersten. Deze vorsten lieten kostbare en rijk geïllustreerde handschriften van dit werk vervaardigen, die tot op de dag van vandaag bewaard worden in bibliotheken, musea en particuliere collecties over de hele wereld. In dit college zullen we niet alleen ingaan op de tekst van dit epos, maar ook op de geschiedenis van deze tekst en op de receptie van dit werk in de Perzische historiografie en literatuur. We zullen daarbij zowel gebruik maken van gedrukte tekstedities als van reproducties van bladen uit de vele handschriften die zijn overgeleverd, waarbij ook enige aandacht zal worden besteed aan de diverse miniaturen die de tekst van het Shahnama illustreren en aan de relatie tussen beeld en tekst in de handschriftentraditie.

Leerdoelen

Het verkrijgen van vaardigheid in het lezen van klassiek Perzisch alsmede inzicht in de tekst van het Shahnama en teksten die in verband kunnen worden gebracht met het Shahnama.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Colleges, 13 × 2 uur: 26 uur
Voorbereiding colleges: 12 × 4 uur:48 uur
Zelfstandig lezen van aan dit college gerelateerde teksten en secundair literatuur, als voorbereiding voor het werkstuk: 20 uur
Deeltoets 1: 20 uur
Deeltoets 2: 20 uur
Werkstuk: 26 uur
Totaal: 140 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

  • Deeltentamen na blok 1 (25%) en na blok 2 (25%): de deeltentamens zijn schriftelijke tentamens met essayvragen en vertaalopgaven;

  • Werkstuk van ca. 5 bladzijden A4, 1,5 regelafstand, ca. 2000 woorden (50%).

De deeltentamens kunnen niet herkanst worden.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh. The Persian Book of Kings, trans. Dick Davis, Penguin Classics: 2006

  • Overige literatuur wordt opgegeven via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden a la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contractonderwijs alleen mits Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1 afgerond zijn.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docent: Mw. Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen