Studiegids

nl en

Argumentatie, praktische logica en debat

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Gelijk hebben en gelijk krijgen komen niet altijd op hetzelfde neer. Mensen kunnen worden overtuigd door drogredeneringen, met alle gevolgen van dien, net zo goed als de meest geldige redeneringen hun doel voorbij kunnen schieten. Dit vak is dan ook gericht op a. herkenning van drogredeneringen, b. analyse er van en c. doelmatige antwoorden op drogredeneringen.

Analyse van drogredeneringen als ongeldige en dus ten onrechte overtuigende argumentatie is de kern van het vak. Daartoe wordt uitleg geboden van elementaire logica, semantiek en waarheidsbegrippen, toepassing van logica in structuren van verklaring, voorspelling en bevestiging en in normatieve bijvoorbeeld juridische argumentatiestructuren etc. Aandacht wordt verder besteed aan argumentatie in termen van gelijkheid en verschil, precedent, analogie, noodzakelijke en voldoende voorwaarden, abductie – ook in verband met indirect bewijsmateriaal, argumentatieve aspecten van gebruik van statistiek en kansrekening, en aan informele drogredeneringen als het argumentum ad hominem. Ook grenzen van argumentatie komen aan de orde.

Doelmatige antwoorden op drogredeneringen vooronderstellen enige kennis van retorica. Aandacht wordt besteed aan verschillen tussen argumentatietheorie en retorica.

Het vak is niet beperkt tot typisch juridische argumentatie, voor zover die afgezien van de inhoud er van al wezenlijk verschilt van andere argumentatie. Eén en ander wordt verduidelijkt aan de hand van historische en actuele casuïstiek.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Aanleren van praktisch bruikbare formele logica en andere argumentatietheorie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Vermogen elementaire logische structuren te herkennen

 • Vermogen informele drogredeneringen te doorzien

 • Vermogen drogredeneringen adequaat tegemoet te treden

[training mbt. iig mondeling, schriftelijk, onderzoek, juridisch, sociaal]

Onderwijsvorm

Werkgroepen
Werkcollege/werkgroep/debat
Aantal à 2 uur: 10
Docent: Dr. H.J.R. Kaptein
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur, voorbereiding parlementair debat. Aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Bijdrage in werkgroepen

 • Debatten

 • Schriftelijk tentamen (open boek)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens de werkgroepen aan bod is gekomen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Hendrik Kaptein, Logisch? Leren van drogredeneringen (2016)

Minimum en maximum aantal deelnemers

10-22

Aanmelden

Via administratie HC Law

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. H.J.R. Kaptein

 • Werkadres: KOG kamer A333

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 4649

 • E-mail: h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl