Studiegids

nl en

Philology 6: Middle English Literature and Culture

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1 of een vergelijkbare cursus.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 (en daarom geen aandacht voor Chaucers Canterbury Tales) en biedt een boeiend inzicht in de wereld der verbeelding van de latere Engelse Middeleeuwen (12e t/m 15e eeuw). In samenhang met achtergrondliteratuur lezen en bestuderen we een representatieve selectie van de:Middelengelse literatuur: propagandistische kroniek, ernstig godsdienstig onderricht, lyrische poëzie, fantastische fabel, prikkelende fabliau, hoogdravende allegorie, opwindende ridderroman. We lezen Sir Gawain and the Green Knight grotendeels in de vertaling, maar alle andere teksten worden in het origineel gelezen, voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de literair-historische en cultuur-historische context van de tekst(en) van die week, volgen er tijdens het werkcollege vertalingen, interpretaties en discussies naar aanleiding van de gelezen teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van Middelengels in diverse dialecten.

 • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire tegen hun cultureel-historische achtergrond.

 • Bedrevenheid in mondelingen discussie en schriftelijke analyse van Middelengelse teksten.

 • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een B.A.-werkstuk over een Middelengels onderwerp te schrijven alsook een cursus Middelengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van de werkgroep worden besteed: 26

 • tijd voor het voorbereiden van de wekelijkse werkgroepen en het schrijven van twee opstellen: 234 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 20 uur

Toetsing

Twee meeneemopstellen (50%) en een afsluitend schriftelijk tentamen (50%).Het tentamen bestaat uit twee vertalingen en twee tekstcommentaren op de teksten waaruit de vertaalde passages afkomstig zijn, met aandacht voor punten die in de werkcolleges besproken zijn. De vertalingen zijn goed voor 20% van het eindcijfer en de commentaren voor 30%.

Wanneer het eindcijfer 5,0 of minder is moeten alle onvoldoende onderdelen herkanst worden. Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van de wekelijkse opdrachten, aanvullende teksten, extra informatie en een proeftentamen.

Literatuur

 • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

 • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988 or later editions.

 • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006, Volume I or Volume A.

 • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Third edition, Amsterdam: V.U. University Press, 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn voor het college. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).