Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

World archaeology 1

Vak
2016-2017

Beschrijving

De collegereeks World archaeology geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.
Daarnaast worden tijdens de case studies lopend onderzoek van de Faculteit der Archeologie behandeld, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

In deel 1 van deze reeks wordt het geleidelijke proces van de ontwikkeling van de eerste boeren (neolithisatie) naar de meer complexe samenlevingen in het Nabije Oosten en Europa behandeld aan de hand van archeologische en landschappelijke gegevens. Welke factoren waren bepalend voor een dergelijke grootschalige aanpassing in bestaanswijze? Is deze ontwikkeling overal op dezelfde wijze verlopen of zijn er regionale verschillen?

De studievaardigheden worden geoefend door het maken van BlackBoard opdrachten die in groepsverband worden besproken en bediscussieerd tijdens de wekelijkse tutoraten, onder begeleiding van onderwijsassistenten.

Leerdoelen

 • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van de eerste boeren naar de meer complexere samenlevingen en hun culturele manifestaties in het Nabije Oosten en Europa, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

 • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

 • Kennis van het lopende facultaire onderzoek binnen dit thema;

 • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7 colleges (14 uur);

 • 7 case studies van 1 uur (presentaties met vragen en discussie);

 • 7 tutoraat bijeenkomsten van 1 uur;

 • 200 pagina’s literatuur.

Toetsing

2 schriftelijke tentamens met Engelstalige meerkeuzevragen.
De toetsen mogen onderling worden gecompenseerd, maar het laagste cijfer mag niet lager zijn dan een 4,0.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • C. Scarre (ed.), The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies. Thames & Hudson, 3rd edition (2013);

 • Enkele aanvullende artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. P.M.M.G. Akkermans.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid is verplicht bij de werkcolleges.

 • Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.