Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Organische chemie practicum

Vak
2016-2017

Beschrijving

Tijdens dit practicum leren de studenten de basisbeginselen van de organische chemie uit te voeren, zoals het bouwen van een opstelling, veilig werken met chemicaliën, een voorschrift volgen, uitvoeren en volgen van een experiment, isolatie, zuivering (opbrengst bepalen) en karakterisering van moleculen. De studenten werken individueel waarbij het essentieel is om goed te overleggen met de medestudenten en goed te communiceren met de assistenten. Voordat een experiment wordt uitgevoerd bespreekt elke student dit met de assistent, tevens krijgt elke student feedback op het eerste meetrapport.

Leerdoelen

Uitvoeren van organisch-chemische experimenten. Helder rapporteren van de reacties en mechanismen en de behaalde resultaten.

Coordinator

Dhr. Dr. Ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Practicum incl. schriftelijke verslaglegging; introductiecollege; werkcollege.
Voor dit practicum geldt aanwezigheidsplicht: een student mag maximaal 1 dag missen vanwege persoonlijke omstandigheden, bij 2 of meer dagen afwezigheid mag een student niet doorgaan met het practicum.

Toetsing

Elke student schrijft 3 meetrapporten en 1 verslag: deze 4 cijfers worden gemiddeld en bepalen 50 % van het eindcijfer. Elke student krijgt een indrukcijfer (50% van het eindcijfer), waarbij wordt gekeken naar het leerproces; experimentele vaardigheden, op tijd aanwezig zijn, goede communicatie, e.d..

Aanvullende voorwaarde voor slaging is dat voor beide onderdelen minimaal het cijfer 5,5 moet worden behaald en dat het gewogen gemiddelde minimaal een 6,0 moet bedragen.

Ingangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.