Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse

Vak
2016-2017

IBP students, see Multivariate Data Analysis – IBP

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Het vak MVDA is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse (MVDA) geeft de student een overzicht van de standaardmodellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens. De verschillende modellen zijn geschikt voor verschillende soorten data. Onder deze technieken vallen regressie-analyse, variantie-analyse, en meer geavanceerde varianten daarvan. De student leert hoe een onderzoeksvraag kan worden beantwoord met een model. Daarnaast leert de student omgaan met geschikte statistische software.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de standaardmodellen voor multivariate data-analyse;

  • Kunnen besluiten welke analyse methode gebruikt moet worden voor de beantwoording van een gegeven onderzoeksvraag;

  • Verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor multivariate data-analyse.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges, 7 computerpractica en 7 werkgroepen van 2 uur.

Toetsing

Het eindcijfer van de cursus bestaat uit twee deelcijfers. Het eindcijfer wordt gevormd door een gewogen som van de twee deelcijfers:
Eindcijfer = 0.6 x (Tentamencijfer) + 0.4 x (Cijfer vaardigheidstoets)

Het eerste deelcijfer is het tentamencijfer. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 antwoordalternatieven. Het tentamen toetst voornamelijk leerdoelen A en B. Het tweede deelcijfer is een samenstelling van drie resultaten. Het eerste resultaat is het cijfer op de vaardigheidstoets. De andere twee resultaten zijn het wel/niet voldoen aan de verplichte aanwezigheid bij de computerpractica en de werkgroepen. De vaardigheidstoets bestaat uit open vragen en wordt afgenomen in computerzalen. Bij de vaardigheidstoets ligt de nadruk vooral op leerdoelen B en C. Onvoldoende aanwezigheid kan niet worden gecompenseerd.

Regeling cijferberekening.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Werkboek MVDA. Naast opdrachten voor de computerpractica en werkgroepen zijn hierin ook leesteksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

Contact information