Studiegids

nl en

Inleiding in de Methoden en Technieken

Vak
2016-2017

IBP students, see Introduction to Research Methods and Statistics -IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek, de standaard normale verdeling, samenhang tussen variabelen, experimentele controle, onderzoeksontwerpen, en het beschrijven en verklaren van variantie.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis van kernbegrippen en grondprincipes van de methoden en technieken van het psychologisch onderzoek en hun onderlinge samenhang.

 • Het verkrijgen van kennis van de beschrijvende statistiek en vaardigheid in het omgaan hiermee.

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het hanteren van SPSS voor de beschrijvende statistiek.
  NB. Een gedetailleerde doelstellingenlijst zal beschikbaar zijn op Blackboard.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepbijeenkomsten en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur en 7 vrijwillige extra werkgroepbijeenkomsten.

De hoorcolleges
Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen.

De werkgroepen
Op een van de dagen na het hoorcollege vindt de werkgroepbijeenkomst plaats. In deze bijeenkomsten ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Daarnaast leren studenten te werken met SPSS, een softwarepakket voor statistische data-analyse. Studenten dienen hun werkboek mee te brengen naar iedere bijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen in de werkgroepen behoren tot de tentamenstof. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

De extra werkgroepen
Deze extra bijeenkomsten bieden studenten de mogelijkheid om extra te oefenen met het uitvoeren van statistische berekeningen, met de hand of in SPSS. Alle studenten die daar behoefte aan hebben aan deze extra ondersteuning kunnen deze bijeenkomsten gratis bezoeken.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

 • Het schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.

 • De SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de uitvoer betreft.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (30%).
Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen zal er een mogelijkheid worden geboden om het tentamen en/of de vaardigheidstoets in te zien.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

 • Leary, M.L. (2012) Introduction to Behavioral Research Methods (6th edition). Boston: Pearson.

 • Howell, D.C. (2014). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning.

 • Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual (6th edition). Berkshire: McGraw-Hill.

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl].

 • Werkboek Inleiding in de Methoden en Technieken.

 • Collegeslides Inleiding in de Methoden en Technieken.

Contact information