Studiegids

nl en

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

Vak
2016-2017

IBP students, see Developmental and Educational Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar). Een overzicht van de inhoud:

 • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie

 • aanleg versus omgevingsinvloeden

 • prenatale ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • cognitieve ontwikkeling, intelligentie en schoolprestaties

 • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

 • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:

1) het gedrag van kinderen interpreteren als gevallen van belangrijke verschijnselen en theorieën in de ontwikkelings- en onderwijspsychologie;
2) beoordelen of een gegeven ontwikkeling van een kind normaal is of abnormaal, en aangeven hoe de ontwikkeling kan worden beïnvloed;
3) een passend onderzoeksontwerp kiezen bij een onderzoeksvraag op het gebied van de ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.

Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

 • 8 hoorcolleges van 2 uur

 • 4 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

Toetsing

Het tentamen meet in hoeverre studenten kennis hebben opgedaan over de verschillende gebieden van ontwikkeling. Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen over het boek en de collegestof. Het tentamencijfer bepaalt 70% van het eindcijfer van de cursus.

Bij de start van elke werkgroepbijeenkomst wordt een aantal multiple choice vragen gesteld over de werkgroepliteratuur. Verder hebben de werkgroepen groepsopdrachten en is er een individuele eindopdracht. Voor elke opdracht kunnen studenten punten halen, wat zich vertaalt in een werkgroepcijfer. Het werkgroepcijfer bepaalt 30% van het eindcijfer voor de cursus.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude

Literatuur

 • Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2014). How Children Develop. 4th edition. New York: Worth Publishers.

 • Informatie aangeboden op Blackboard (collegesheets) behoort tot de tentamenstof.

Contact information

Dr. Harrie Boelens
boelens@fsw.leidenuniv.nl