Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met religiewetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan. Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienst- of Religiewetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën. Zij zijn in staat wetenschappelijk materiaal zelfstandig samen te vatten.

Rooster

Zie Rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Colleges: 13x2=26 uur

  • Bestudering literatuur (450 bladzijden, 7 bladzijden per uur): 64 uur

  • Voorbereiding op tussentoets en tentamen: 46 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tussentoets na blok 1 (40%) en eindtoets na blok 2 (60%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof, dus beide deeltoetsen tezamen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • Hillary Rodrigues and John S. Harding. Introduction to the Study of Religion. London: Routledge, 2009.

  • James S. Bielo. Anthropology of Religion: The Basics. Abingdon and New York: Routledge, 2015.

  • Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens het eerste college.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. N.M. Dessing