Studiegids

nl en

De Sovjet-Unie: Geschiedenis en Herinnering

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse of positief BSA.

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het schoolvoorbeeld van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een radicaal experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede voor vooruitgang van Rusland en de hele mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Verrassend genoeg gebeurde dit niet langs de weg van een volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van de opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze ontwikkeling van opbouw én afbraak van communistische dictatuur historisch te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de postcommunistische Russen?
De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag hoe het totalitaire regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving en haar culturele tradities. De werkwijze hierbij zal zijn om inzichten uit de moderne geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals dat is terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Het doel hiervan is om meer kennis en begrip te verkrijgen over de wijze waarop het Sovjetverleden doorwerkt in het historisch bewustzijn van de moderne Russen

Leerdoelen

 • Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene historische monografie.

 • Inzicht in de belangrijkste kenmerken en historische vraagstukken van de geschiedenis aan de hand van gespecialiseerde academische artikelen.

 • Vaardigheid in het analyseren van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van de geschiedenis van de Sovjetunie.

 • Vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek en reflectie geven op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen

Rooster

Twee groepen, in eerste semester:
op donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur voor de opleiding Russische Studies en
op donderdagavond van 18.45 tot 20.15 uur voor de opleiding Geschiedenis

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast van 10 ec = 280 uur, bestaande uit:

 • colleges: 26 uur

 • twee referaten voorbereiden: 14 uur

 • twee toetsen: 20 uur

 • collegestof bestuderen en voorbereiden: 100 uur

 • brononderzoek verrichten en werkstuk schrijven: 120 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

 • Mondelinge presentaties

 • Participatie

 • Opdracht 1: midtermtoets met onderzoeksplan

 • Opdracht 2: endtermtoets met essayvragen

Weging

Werkstuk: 50%
Deeltoetsopdracht essayvragen: 30%
Deeltoetsopdracht onderzoeksplan: 10%
Twee referaten en participatie: 10%
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk : 15 januari 2017.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt inleverdatum: 15 maart 2017.

Blackboard

Ondersteuning door middel van blackboard voor het delen van collegestof, artikelen, presentaties, websites, bibliografische hulpmiddelen en het inleveren van werkstukken.

Blackboard

Literatuur

 • Aanschaffen: Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican Introduction (London 2014)

 • Beschikbaar als e-book via UBL: Ronald Grigor Suny ed., The Cambridge History of Russia. Volume III The Twentieth Century Chapters 1-13 (Cambridge 2006), ook beschikbaar via de boekwinkel in paperback-uitgave.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. J.H.C. Kern

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).