Studiegids

nl en

Russische Taal & Maatschappij

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Basiskennis van het Russisch gewenst.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de ontwikkeling van de Russische taal vanuit een historisch en sociolinguïstisch perspectief: hoe kunnen we de verschillen en overeenkomsten met andere Slavische talen verklaren met behulp van taalinterne veranderingen en taalcontact? Hoe kunnen we in heden en verleden de functie, het gebruik, en de variatie en norm van de Russische taal duiden binnen de eigen maatschappij, binnen verschillende sociale groepen en ten opzichte van andere talen en samenlevingen?
De cursus kan globaal worden verdeeld in twee blokken. Het eerste blok heeft een historisch karakter en behandelt o.a. de historisch-taalkundige positie van het Russisch binnen de Slavische talen, met speciale aandacht voor vroege verschijnselen van taalcontact; functie en gebruik van Russisch en Kerkslavisch in de middeleeuwen (‘diglossie’); communicatie op berkenbast in middeleeuws Novgorod; Peter de Grote en West-Europese taalcontacten. In het tweede blok ligt de nadruk op de sociolinguïstische positie van het Russisch tijdens en na de Soviet Unie, het effect van taalpolitiek op taalgebruik in de Slavische republieken Belarus en Oekraïne, in de Baltische staten, op de Kaukasus, en in Centraal Azië en Siberië.

Leerdoelen

 • Begrip van belangrijke historische taalkundige ontwikkelingen binnen de Slavische taalfamilie (klankwet, ontwikkeling van naamwoord- en werkwoordsysteem).

 • Toepassen van deze inzichten op een dataset.

 • Herkennen van gevallen van taalcontact tussen het Russisch en het Kerk Slavisch, Fins-Oegrische en Turkse Talen.

 • Inzicht in de rol van taalpolitiek bij taal ontwikkeling en taalgebruik tijdens en na de Soviet Unie.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor- / werkcollege

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Voorbereiding college, literatuur, werkstuk: 252 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (5 EC)
  Toelichting: Het schriftelijk tentamen (5 ECTS) bestaat uit open vragen over (a) de collegestof en (b) het op blackboard ter beschikking gestelde materiaal. Datum tentamen en herkansing: zie het tentamenrooster.

 • werkstuk (5 EC)
  Het werkstuk (5 ECTS) bestaat uit 4000 woorden (exclusief noten en bibliografie) met een marge van 10 %over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus.

 • mondelinge presentatie
  Een mondelinge presentatie op het eind van de collegecyclus maakt deel uit van het cijfer voor het werkstuk. De presentatie duurt 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout. (Indien geen mondelinge presentatie wordt gegeven, dan wordt er 1 punt in mindering gebracht op het eindcijfer.)

 • De datum van inleveren wordt door de docent bekend gemaakt.
  Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de beide deelcijfers. Deelcijfers mogen niet lager zijn dan een vijf.
  Beide onderdelen kunnen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
mw. dr. E.L.Stapert

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

niet van toepassing