Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping I

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als ze in het eerste jaar Fundament I en II succesvol hebt afgerond.

Beschrijving

De cursus gaat ervan uit, dat aan het begin van het tweede jaar nog steeds een verschillend taalniveau tussen de studenten op het gebied van de taalvaardigheid bestaat. Deze verschillen zullen in de loop van het semester gelijk worden getrokken. Tegelijkertijd zullen de studenten met goede kennis van het Duits worden bevorderd. Dit betekent dat de studenten wel altijd met dezelfde thema bezig zijn, maar soms verschillende opdrachten krijgen en ook verschillende rollen op zich nemen, zodat ze van elkaars kennis profiteren. Zoals alle taalvaardigheidscursussen bestaat de cursus uit twee componenten: een theoriedeel en een praktijkdeel met oefeningen. Echter, beide delen grijpen op een ongewone manier in elkaar. Het theoretische gedeelte wordt niet alleen door de docent gepresenteerd, maar het is ook opdracht van de studenten om zich taalkennis op aanwijzing van de docent eigen te maken, aan elkaar te presenteren, op deze wijze te verdiepen en gemeenschappelijk te systematiseren. Welke aspecten van de Duitse uitspraak, morfologie, syntax en orthografie bij de verwerking van de stof extra aandacht toekomt, hangt ook af van de sterke en zwakke punten van de taalvaardigheid van de individuele student. Deze sterke en zwakke punten worden wederom (met ondersteuning van Blended Learning-Tools) op basis van een kleine toets vastgesteld en gezamenlijk gediagnosticeerd. Hiermee wordt stand van de individuele taalvaardigheid getoetst. Vervolgens wordt de verworven kennis doelgericht getraind en in communicatiecontexten geplaatst. In het verloop van de cursus schrijven de studenten hun eigen taalbiografie, die ze aan het einde van de colleges gaan presenteren. In z’n geheel spelen zelfevaluatie en -correctie een grote rol. Met het oog op de verbetering van het taalniveau is voor het college een dubbel aantal contacturen gepland.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om

 • centrale aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren en deze uitteleggen;

 • deze kennis succesvol te gebruiken en toe te passen zowel bij het schrijven als bij de uitspraak van het Duits;

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC: 140 uur

 • Aanwezigheid: 12 × 4 = 48 uur

 • Voor- en nabereiding per college: 12 × 3 = 36 uur

 • Schrijven van de eigen taalbiografie: 24 uur

 • Voorbereiding mondeling presentatie van de taalbiografie: 8 uur

 • Voorbereiding voor het tentamen: 22 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

 • Twee kleine toetsen in de loop van het college (2 × 10 = 20%)

 • Schriftelijk eindtentamen (30%)

 • Werkstuk taalbiografie (20%)

 • Mondelinge presentatie theorie (10%)

 • Mondelinge presentatie eigen taalbiografie (20%)

Schriftelijk tentamengedeelte, het werkstuk en de mondelinge presentaties moeten voldoende zijn, d.w.z. 5,5 of hoger. De cijfers mogen gecompenseerd worden.

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het opnieuw afleggen van de schriftelijke eindtentamen en/of de mondelinge presentatie (taalbiografie).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: digitale syllabus, oefeningen en inleveren van resultaten, feedback-opdrachten, announcements, instructies.

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P.; Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Coutinho

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. dr. R. Ziethen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.