Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping II

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als De Duitse taal: verdieping I succesvol werd afgerond.

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus De Duitse taal: Verdieping I uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de twee in elkaar grijpende onderdelen: theorie en praktijk. Daarbij volgt de cursus hetzelfde didactische principe zoals de voorgaande cursus. Na de taaltoets volgt het gemeenschappelijke diagnosticeren (beide met behulp van Blended Learning-tools). De diagnose van de zwakke en sterke punten van elke student vormt vervolgens het uitgangspunt van de theoretische uitleg die onder aanwijzing van de docent door de studenten verzorgd moet worden. Hierop volgt een fase van doelgerichte oefeningen. Naast het verdiepen van grammaticale aspecten staat in Verdieping II vooral de verwerving van woordenschat, tekstreceptie- en productie alsook communicatieve competenties centraal. Daartoe nemen de studenten actief deel aan spreekoefeningen of -simulaties (in de vorm van presentaties, dialogen, discussies of debatten); maken een aantal vertaaloefeningen en woordenschatoefeningen (met speciale aandacht voor “false friends”, fraseologie en “Idiomatik”). Ten slotte maken ze schrijfoefeningen, die vooral gericht zijn op wetenschappelijke tekstsoorten. Door al deze oefeningen wordt duidelijk dat het Duits (zoals alle talen) over een zogenoemde ‘Innere Mehrsprachigkeit’ beschikt, die stimuleert over grammaticale normen en de ‘deutsche Standardsprache’ na te denken. Het inzicht dat taalgebruik afhankelijk van de context op verschillende wijzen functioneel zijn kan, is de basis voor de reflectie en de aanwending van het eigen taalgebruik.

Leerdoelen

 • De studenten kunnen de kennis uit Verdieping I en II: Duitse taalvaardigheid vlot in diverse praktijkoefeningen aanwenden. Bij deze praktische activering van de kennis groeit zowel het inzicht in als het bewustzijn van de samenhang tussen de diverse aspecten uit de theoretische deel van de cursus. Er is een aantoonbare integratie van theorie en praktijk op het einde van de colleges aanwezig: de studenten kunnen diverse taalkundige keuzes ook theoretisch verantwoorden. Indien mogelijk, zijn ze in staat goede alternatieven aan te brengen.

 • De studenten zijn in staat zich vrij vlot en zonder al te veel fouten in goed Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. De talige performantie van de studenten bereikt daarbij het niveau C1 van het Europese Referentiekader op het einde van dit college. Daarbij hebben de studenten hun kennis van de algemene Duitstalige woordenschat en ‘Idiomatik’ aantoonbaar uitgebreid en kwalitatief verdiept. Ze kunnen datgene wat ze met hun taalgebruik tot uiting willen brengen op verschillende wijzen formuleren. Hierbij zijn zij in staat de respectievelijke veranderingen van de betekenis te herkennen.

 • De studenten krijgen een beter inzicht in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten: dit principe moet leiden tot een continue verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie centraal staat.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC: 140 uur

 • Aanwezigheid: 13 × 2 = 26 uur

 • Blended learning opdrachten: 11 × 2 = 22 uur

 • Voor- en nabereiding per college: 12 × 3 = 36 uur

 • Schrijven van een werkstuk: 24 uur

 • Voorbereiding mondeling presentatie van de werkstuk: 8 uur

 • Voorbereiding voor het tentamen: 22 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (30%)

 • Werkstuk (40%)

 • Referaat, mondelinge presentatie van het werkstuk (30%)

Schriftelijk tentamengedeelte en het werkstuk moeten voldoende zijn, d.w.z. 5,5 of hoger. De afzonderlijke cijfers kunnen onderling worden gecompenseerd

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het opnieuw afleggen van de schriftelijke tentamen en/of de mondelinge presentatie.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P.;Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Coutinho.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal.
  Empfohlene Literatur:

Empfohlene Literatur: Franck, Norbert; Stary, Joachim (162011): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Paderborn: Schöningh/UTB

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. R.K. Ziethen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De inzet van Blended Learning-tools wordt op dit moment verder uitgewerkt.