Studiegids

nl en

Grieks poëzie: drama

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Keuzevakstudenten moeten Grieks taalverwerving 1 en 2 voltooid te hebben om deel te mogen nemen aan dit college.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op de Griekse Tragedie op basis van lectuur van Sophocles’ Oedipus Rex, grotendeels in het Grieks. Alle aspecten van het Griekse drama zullen worden besproken: opvoeringpraktijk, inrichting van het theater, opbouw van de tragedie, de rol van het koor, het Grieks van Sophocles, de poëtische vorm (metriek), en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr.

Oedipus Rex is misschien wel de beroemdste tragedie uit de gehele klassieke oudheid. Aan de hand van dit stuk legt Aristoteles in zijn Poëtica uit hoe een goede tragedie gecomponeerd moet worden, met een samenhangende plot, katharsis en peripetie. Om deze ideeën in perspectief te plaatsen, zullen we Antigone, een andere bekende tragedie van Sophocles, in vertaling lezen. Ten slotte zullen we stilstaan bij het rijke Nachleben van Oedipus Rex, bij Freud, Stravinsky, etc.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student:

 • beschikt over basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters) (I.ii);

 • beschikt over het vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen) (I.vii).

Vaardigheden
De student leert:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van het Grieks van Sophocles (I.i; II.i/iii);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van Sophocles: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit een tragedie (II.ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten (mondelinge vaardigheden);

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige lectuur.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college (7 weken maal 5 uur): 35 uur;

 • voorbereiden college en opdrachten (metriek etc.): 20 uur;

 • lezen Griekse tekst (met commentaar): 60 uur;

 • secundaire literatuur en teksten in vertaling: 12 uur;

 • voorbereiding voor toetsing: 10 uur;

 • toetsing: 3 uur.

Toetsing

 • Tussentoets (30%): schriftelijk tentamen met korte open vragen: vertaling van en vragen over een reeds behandelde passage van Sophocles’ Oedipus Rex; en korte open vragen en een enkele essayvraag over het eerste gedeelte van de collegestof;

 • Opdracht (10%): schriftelijke opdracht: metrische analyse van 10 verzen uit Sophocles’ Oedipus Rex (jambische trimeters);

 • Eindtoets (60%): schriftelijk tentamen, bestaande uit (a) korte open vragen en enkele essayvragen over de behandelde Griekse teksten, teksten in vertaling, secundaire literatuur, en collegestof; (b) vertaling van gelezen passages uit Sophocles’ Oedipus Rex; © vertaling van een niet eerder gelezen passage uit Sophocles.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van drie deelcijfers.

Herkansing

De tussentoets en de schriftelijke opdracht kunnen niet herkanst worden. Deelcijfers (van tussentoets, opdracht en eindtoets) mogen onvoldoende zijn, maar het eindcijfer voor de cursus moet voldoende zijn. Wanneer het eindcijfer voor de cursus een onvoldoende is, dan is er een herkansing mogelijk: in dat geval vervallen alle behaalde deelcijfers. De herkansing (100% van het eindcijfer) gaat dan over alle onderdelen die in eerste instantie getoetst zijn in tussentoets, opdracht en eindtoets.

Blackboard

Via Blackboard worden studiewijzers en hand-outs beschikbaar gesteld.

Literatuur

 • R.D. Dawe, Sophocles, Oedipus Rex, Cambridge: CUP 2006 (revised edition);

 • A.M. van Erp Taalman Kip en W.J.H.F. Kegel, Sophocles, Oedipus Tyrannus, Culemborg: Tjeenk Willink / Noorduijn 1976 (ter beschikking gesteld via Blackboard);

 • een vertaling van Oedipus en Antigone, bij voorkeur die van Gerard Koolschijn: Sofokles: Oidipous, Antigone (Athenaeum-Polak & v. Gennep, 2008) (ISBN 9789025363451).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Keuzevak/minorstudenten: graag eerst contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Dr. C.C. (Casper) de Jonge