Studiegids

nl en

Grieks proza: Plato

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Grieks).

Beschrijving

Lectuur van de Crito van Plato. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza. Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken. Als achtergrondtekst wordt Plato’s Apologie van Socrates in vertaling gelezen. Aan de orde komen de dialoogvorm (mede in vergelijking met de Apologie), de politiek-historische context, opvattingen van recht en onrecht, de positie die Socrates in de Crito tegenover de Atheense polis inneemt en de complicaties daarvan.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van een specifieke vorm van Attisch proza. (I.i; II.i/iii);

 • ontwikkelt verdere kennis van de semantische en pragmatische aspecten van de tekst aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. (I.i/vii; II.iii);

 • beschikt over kennis van Plato’s filosofie (aanvullend op het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1) en is in staat de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderscheiden en te relateren aan de doelstellingen van het genre. (I.ii/iv)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van verschillende (Engelse, Franse, Duitse) commentaren en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven. (II.i/mondelinge en schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Plato. (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Responsiecolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • contacturen Bijeenkomsten academische vaardigheden: 4 uur

 • lectuur Crito: 45 uur;

 • secundaire literatuur: 5 uur (35 pp.);

 • schrijven essay: 15 uur;

 • overige voorbereiding colleges en toetsen: 36 uur.

Toetsing

 • Deeltoets 1: kort essay over de Apologie (15% van het eindcijfer);

 • Deeltoets 2: vertaling ongelezen stof (30%); mag bij een voldoende geabsolveerd worden vóór de eindtoets;

 • Eindtoets: vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%), essayvragen (20%); vertaling ongelezen stof (30%, zie Deeltoets 2).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor Deeltoets 1 (essay) moet een nieuwe, verbeterde versie van het essay worden ingeleverd; voor dit onderdeel kan, bij herkansing, ten hoogste een 6.0 behaald worden.

Bij een onvoldoende voor de eindtoets moet het geheel herkanst worden, met uitzondering van Deeltoets 1 (essay): een voldoende voor dat onderdeel blijft staan.

Blackboard

Collegesheets en studiemateriaal worden beschikbaar gemaakt op Blackboard.

Literatuur

 • J. Burnet, Plato, Euthyphro, Apology, and Crito. Oxford (Clarendon Paperbacks) 1977 (of een oudere editie);

 • Engelse vertaling Euthyphro en Apologie, bijv. van David Gallop, Plato. Defence of Socrates, Euthyphro, Crito. Oxford 2008;

Aanmelden

Minorstudenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.
GLTC studenten schrijven zich direct in via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. S. (Steven) Ooms MPhil
Mw. Dr. M. (Marlein) van Raalte