Studiegids

nl en

Latijn: epiek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Vergilius’ Aeneïs is niet alleen het beroemdste voorbeeld van de Latijnse epiek, maar tegelijkertijd ook een van de beroemdste teksten van de wereldliteratuur. In dit college maken we kennis met het werk. We leze de Aeneïs chronologisch waarbij een aantal passages (ca. 1300 verzen) in het Latijn gelezen wordt en de rest in vertaling (aanbevolen: de vertaling van Piet Schrijvers).
Tijdens de colleges zullen centrale aspecten van Vergilius’ tekst aan bod komen, zoals de epische traditie, de verhouding van literatuur en politiek (m.n. ook de vraag van ‘Augusteïsche propaganda’), intertekstualiteit (met Homerus en andere pretexten) en antieke commentaren op de Aeneïs. Aan het eind wordt een korte overzicht over de receptiegeschiedenis van het werk in latere tijden gegeven.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Vergilius’ Aeneis. (I.i, ii);

 • inzicht in het genre epos, inclusief cyclische epen en vroegromeinse epiek. (I.ii);

 • kennis van antieke commentaren op Vergilius’ Aeneis;

 • reflectie op de relatie tussen politiek en literatuur. (I.ii/viii)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Vergilius en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii);

 • de (scansie van) dactylische hexameter. (I.i);

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.
Aanwezigheid is verplicht.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • Voorbereiding 4 uur x 14 colleges = 56 uur;

 • Voorbereiding tussentoets: 21 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 28 uur.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (30%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen (gelezen en ongelezen teksten)/korte open vragen/essayvraag (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Studenten die één van de toetsen niet hebben behaald worden bij de herkansing over alle stof getoetst (tussentoets en eindtoets).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:
Teksteditie:

 • P. Vergili Maronis opera, ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1969 (vele herdrukken).

Commentaar:

 • R.D. Williams (ed.), Virgil. Aeneid. Vol. I (Boeken I-VI), Londen 1972, vele herdrukken; Vol. II (Boeken VII-XII), Londen 1973, vele herdrukken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. C.H. (Christoph) Pieper