Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis Methodenblok

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Het Oude Geschiedenis Methodenblok wordt gegeven in combinatie met het hoorcollege Geloof aan de Goden (semester 1, blok 1 en 2). Samen vormen deze twee colleges een blok van 5 EC.

Beschrijving

De OG methodenblok colleges geven de student een handleiding om op basis van (primaire of secundaire) literatuur een historisch of filologisch onderzoek uit te voeren, en om hierover een mondeling en schriftelijk verslag te doen, voortbouwend op de propedeusecolleges.

Binnen het thema van het college reikt de docent een aantal onderwerpen met voorgeschreven literatuur aan, waaruit de student naar keuze één onderwerp kiest. De docent zal de student intensief begeleiden bij de formulering van een goede vraagstelling en de verdere opzet van het werkstuk, en daarnaast moet de student verdere literatuur verzamelen op basis van de catalogi en databanken die de docent aangegeven heeft. De student zal uiteindelijk zelfstandig over zijn zelfgekozen onderwerp een referaat houden als ook een werkstuk schrijven.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student heeft:

 • beschikt over een cultuurhistorisch begrippenapparaat waarmee hij/zij wetenschappelijke literatuur kan analyseren en toetsen. (i.vii; II.iv)

 • inzicht in historische onderzoeksmethoden. (II.iv; III.ii)

Vaardigheden
De student leert:

 • een oud-historisch onderzoek op te zetten, een onderzoeksvraag te formuleren en uit te werken. (II.iv; onderzoeksvaardigheden)

  • het onderzoek uit te voeren op basis van een kritische reflectie van antieke bronnen en moderne literatuur. (I.vii; II.iii; III.i, ii)
 • dit onderzoek te presenteren aan de hand van moderne presentatietechnieken. (presentatievaardigheden)

 • een korte paper op basis van zelfstandig onderzoek te schrijven in correct Nederlands en naar het format van de Syllabus Methodenblok Oude Geschiedenis en daarbij aanwijzingen van de docent te verwerken. (schriftelijke vaardigheden)

 • constructieve feedback te geven op een door een medestudent te houden referaat. (samenwerkingsvaardigheden)

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 3.6 EC × 28 uur = 101 uur:

 • Contacturen: 7 × 2 = 14 uur;

 • Voorbereiding college en tussentijdse opdrachten: 7 × 2,5 = 17,5 uur;

 • Voorbereiding referaat: 18 uur;

 • Schrijven werkstuk: 51,5 uur.

Toetsing

 • Participatie aan het college met de uitvoering van tussentijdse opdrachten (15%);

 • Mondelinge referaat over werkstukuitvoering (25%);

 • Werkstuk van 3000-3500 woorden (60%).

Weging

Oude Geschiedenis Methodenblok vormt samen met het hoorcollege “Geloof aan de Goden” één collegeblok van 5 EC, waarbij het methodenblok-gedeelte voor 72% (3,6 EC) in de weging wordt meegerekend. Daarnaast sluiten de studenten het hoorcollege-gedeelte af met een schriftelijk tentamen over de collegestof van het hoorcollege zonder aanvullende literatuur, wat voor 28% van eindresultaat (2,4 EC) telt.

Het eindresultaat voor Oude Geschiedenis Methodenblok is het gewogen gemiddelde van beide behaalde cijfers. De student moet voor beide delen (het methoden-gedeelte en het hoorcollege-gedeelte) een voldoende halen.

Herkansing

Indien het werkstuk voor het methoden-gedeelte onvoldoende bevonden is, moet de student het herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van het studiemateriaal, zoals de syllabus en de college Powerpoints. Ook zullen de werkstukonderwerpen en het collegerooster met de deadlines van alle opdrachten via Blackboard bekend gemaakt worden. Alle behaalde cijfers zullen in het grade center van Blackboard bekend gemaakt worden.

Literatuur

Er wordt verwacht dat de student zelf de Syllabus Apparaat Methodenblok Oude Geschiedenis (beschikbaar via Blackboard) uitprint als studiemateriaal bij de colleges.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Prof. dr. J.K. Zangenberg