Studiegids

nl en

Latijn: drama

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In het genre van het drama staan interactie op het toneel en de verschillende effecten daarvan centraal – het genre reflecteert dus op zichzelf al op performance en receptie.

In dit college zullen de voor-literaire vormen van het Romeinse theater (zoals mimus and fabula Atellana) en hun ontwikkeling, de rol van dans en muziek (pantomimus), de vroege vormen van literaire komedies (Plautus, Terentius), de fragmenten van het vroege Latijnse drama (Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Pacuvius, Accius) en de tragedies van Seneca aan de orde komen – de laatste zijn de enige teksten van dit genre die volledig zijn overgeleverd.

Op drie toneelstukken wordt nader ingegaan door een selectie van de teksten op college te lezen en te bespreken: Plautus’ Amphitruo, Seneca’s Hercules Furens en (de fragmenten van) Pacuvius’ Medus.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • kennismaking met het genre van het Latijnse drama, teksten, preliteraire vormen en opvoeringspraktijk;

 • kennismaking met theoretische concepten (e.g. mimesis, illusie, dramatische ironie, ‘Vergnügen am Schrecklichen’).

Vaardigheiden
De student leert:

 • vaardigheid in omgang met fragmentarisch overgeleverde teksten;

 • vaardigheid in omgang met en kritische evaluatie van secundaire literatuur;

 • formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag;

 • verzamelen en analyseren van primaire en secundaire teksten (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.
Aanwezigheid is verplicht.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 14 × 2 = 28 uur;

 • Voorbereiding college: 14 × 3 = 42 uur;

 • Paper: 42 uur;

 • Voorbereiding deeltoetsen: 7 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 21 uur.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (30%) over een deel van het pensum;

 • Paper (30%);

 • Schriftelijke eindtoets (40%) over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een ongelezen stuk Latijns drama.

Studenten die zonder geldige reden afwezig zijn bij de colleges worden uitgesloten van deelname aan de toetsing (paper en eindtoets).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Studenten die één van de toetsen niet hebben behaald worden bij de herkansing over alle stof getoetst (tussentoets en eindtoets). Het resultaat van de tussentoets vervalt bij een onvoldoende eindresultaat; het cijfer voor de paper blijft staan en kan niet herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor ter beschikkingstelling van studiemateriaal. Er is een discussieforum; studenten kunnen tussentijds vragen stellen aan de docent of medestudenten.

N.B. De teksten voor het eerste college staan op Blackboard. Studenten dienen dit voor te bereiden.

Literatuur

Aanbevolen:
G. Manuwald, Roman Republican Theatre (Cambridge/New York 2011).

Dit boek en verdere literatuur wordt ook op een leesplank van de studiezaal GLTC in de Universiteitsbibliotheek geplaatst.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

A. de March MA