Studiegids

nl en

Grieks: taalkunde

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de historische taalkunde (vergelijking van het Attisch met o.a. het Myceens, Lesbisch en andere Griekse dialecten) en voor de analyse van de samenhang en communicatieve functie van verhalende teksten (discourse analysis). Studenten doen tentamen over het gedeelte historische taalkunde, en werken een taalkundige analyse van een aantal tekstpassages uit in een paper.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De studente beschikt over:

 • kennis van en inzicht in de principes van de historische taalkunde (fonetiek, fonologie, morfologie), en is in staat deze toe te passen op het Grieks, in het bijzonder op tekstpassages in verschillende Griekse dialecten (Lesbische lyriek, epos, inscripties, Myceens);

 • kennis op het gebied van de Griekse taalkunde. Het college staat in het teken van taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op actuele theorievorming (I.i; I.ii;I.vii).

Vaardigheden

De student leert:

 • bestaande wetenschappelijke theorieën kritisch te bestuderen, deze theorieën kritisch te hanteren en een taalkundig onderzoek uit te voeren aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag (I.vii; II.iv; onderzoeksvaardigheden);

 • dit onderzoek samen met één of meer medestudent(en) te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint (presentatievaardigheden);

 • samen met één (of meer) medestudent(en) een onderzoek op te zetten en uit te voeren (II.iv; III.i en ii; samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 24 uur;

 • voorbereiding colleges: 42 uur;

 • voorbereiding tentamen: 24 uur;

 • tentamen: 4 uur;

 • voorbereiden presentatie/handout: 46 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 50%;

 • mondelinge presentatie met uitgebreide handout: 50%;

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor;

 • verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (presentaties, handouts)

Literatuur

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);
  Overige literatuur zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker