Studiegids

nl en

Inleiding Criminologie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals moord en doodslag en georganiseerde criminaliteit. In de laatste weken van het vak wordt ingegaan op beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen en de verschillende criminologische visies die daarop bestaan. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. De opdrachten tezamen vormen een paper. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u kennis van:

 • de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie;

 • de centrale theoretische noties in de criminologie;

 • basale methodologische noties van criminologisch onderzoek;

 • recente empirische onderzoeksbevindingen in de criminologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de opgedane kennis mondeling en schriftelijk reproduceren en verbinden met concrete casussen;

 • informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard en omvang van criminaliteit, verklaringen van criminaliteit en de aanpak van criminaliteit – en deze informatie toepassen op concrete casussen;

 • een theoretische verklaring bieden voor een specifiek type criminaliteit;

 • onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk hoorcollege de opgegeven hoofdstukken te lezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Mw. M.P. Peeters, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten:studenten dienen voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken. Deelname aan de werkcolleges is verplicht.

 • Met een geldige reden mag een student twee keer afwezig zijn. Studenten zijn bij afwezigheid zelf verantwoordelijk om de stof die is behandeld in het werkcollege tot zich te nemen. Als de opdracht in groepsverband gemaakt moet worden, dan is de student zelf verantwoordelijk dat onderling te regelen.

Bij een derde gemiste werkcollege, volgt uitsluiting van het vak.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Wekelijkse inloopspreekuren; studenten dienen zich van te voren aan te melden door een mail te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Aantal à 1 uur: 10.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%): meerkeuzevragen. Tentamen van 3 uur en nabespreking van 2 uur.

 • Tussentijds schriftelijk werk (30%) (vormen samen een paper).

 • Eindcijfer bestaat voor 70% uit het cijfer voor het tentamen en voor 30% uit het cijfer voor de paper. Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld. De cijfers van het tussentijds schriftelijke werk blijven gedurende het lopende studiejaar geldig.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst.

Inleverprocedures

 • Tussentijds schriftelijk werk via Blackboard en Turnitin.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de eventueel via Blackboard opgegeven titels en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, laatste druk.

 • Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., &Nieuwbeerta, P. (Laatste druk) Actuele criminologie, Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Kalidien, S.N., & De Heer- De Lange, N.E. Criminaliteit en Rechtshandhaving (laatste versie), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (gratis te downloaden via www.cbs.nl).

 • Eventueel nader bekend te maken artikelen.

Daarnaast wordt de student gevraagd specifieke informatie te verzamelen voor de werkcolleges in het kader van diverse opdrachten.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.