Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap biedt een introductie in de wetenschapsfilosofie en de methodologie van de rechtswetenschap. Allereerst biedt het vak een perspectief op de vraag wat wetenschap is. Oftewel: er wordt stilgestaan bij het ‘demarcatievraagstuk’ – hoe bakenen we wetenschap af ten opzichte van andere domeinen? Voordat we iets zinnigs over de rechtswetenschap kunnen zeggen, moeten we immers eerst weten wat wetenschap in algemene zin kenmerkt. Vervolgens zal er worden gereflecteerd op de specifieke positie van de rechtswetenschap binnen de kring van wetenschappen. Daarbij zal ook de vraag gesteld worden naar de ‘wetenschappelijkheid’ van de rechtswetenschap. Tot slot zal nader worden bekeken wat de methoden van de rechtswetenschap zijn, dan gaat het onder meer om interpretatieleer en theorieën van rechtsvinding.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap is bedoeld om u basale kennis bij te brengen over de methodische aspecten van de rechtswetenschap en u inzicht te verschaffen in de verschillende soorten van wetenschap en met name in de plaats die de rechtswetenschap daarbinnen inneemt. Vragen als wat is het verschil tussen empirisch en normatief onderzoek, wat is het verschil tussen inductie en deductie, wat is het onderscheid tussen verificatie en falsificatie komen hierbij aan de orde en dient u te kunnen beantwoorden en met voorbeelden te kunnen onderbouwen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende antwoorden beschrijven op de vraag wat wetenschap is en daarbij een onderscheid maken tussen de verschillende soorten wetenschappen.

 • U kunt enkele centrale noties en discussies uit de wetenschapsfilosofie en methodologie van de wetenschap beschrijven, uitleggen en met voorbeelden illustreren.

 • U bent in staat te reflecteren op de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap en daarover een onderbouwd standpunt te verdedigen.

 • U kunt uitleggen hoe het rechtspositivisme poogde de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap te verhogen.

 • U herkent methoden en technieken die juristen hanteren bij wetenschappelijk onderzoek en kunt deze zelfstandig toepassen.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof.dr. P.B. Cliteur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven teksten.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Dhr mr. dr. A.J. Kwak, Dhr mr. dr. G. Molier, Dhr mr. dr. B.R. Rijpkema e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voorgeschreven teksten en het schriftelijk voorbereiden van opdrachten.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Studiebegeleiding:

Spreekuur: 1 uur gedurende zes weken

 • Naam docent: Dhr. mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag.
  Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80%, de essayvraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege en de werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt nader bekendgemaakt.

Werkboek:

 • Vragen op Blackboard

Reader:

 • Teksten op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.31

 • Bereikbaarheid: spreekuur maandag van 16.00-17.00 uur (vanaf week 2)

 • Telefoon: 071-527 7229

 • E-mail: b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl