Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Europees Privaatrecht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Historische Ontwikkeling van het Recht en Inleiding Burgerlijk Recht (BA I)

Beschrijving

Het vak Geschiedenis van het Europees Privaatrecht bouwt voort op de vakken Historische Ontwikkeling van het Recht en Inleiding tot het Burgerlijk recht. Uitgaande van het Romeinse recht en het daarop gebaseerde Europese ius commune wordt uiteengezet op welke wijze dit recht heeft doorgewerkt in de belangrijkste West-Europese codificaties (de Franse Code Civil, het Duitse BGB en het Nederlandse oude en huidige BW). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de parallelle ontwikkeling van het Engelse privaatrecht, dat zich onafhankelijk van het gemene Romeinse recht heeft gevormd.

Het vak Geschiedenis van het Europese Privaatrecht biedt door middel van horizontale (grensoverschrijdende) en verticale (historische) rechtsvergelijking een inleiding op het Europese goederenrechtelijke systeem. In dit vak wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leerstukken eigendom, bezit en overdracht. Als onderdeel van het werkgroeponderwijs schrijven studenten een korte rechtsvergelijkende beschouwing over een actueel probleem van Nederlands goederenrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in het proces van receptie van het Romeinse recht in West-Europa en de ontwikkeling van een Europees ius commune.

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de doorwerking van het systeem van het Romeinse goederenrecht in een aantal moderne Europese rechtsstelsels (Frankrijk, Duitsland, Nederland) en de samenhang die om historische redenen tussen de genoemde stelsels bestaat.

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de parallelle ontwikkeling van het systeem van het Engelse goederenrecht, en in het bijzonder in de functie van de trust.

 • Training in schrijfvaardigheid.

Het vak sluit aan bij het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student is in staat om de receptie en doorwerking van het Romeinse recht in de behandelde moderne Europese rechtsstelsels te beschrijven en uit te leggen aan de hand van kernbegrippen en sleutelfiguren.

 • De student heeft elementaire kennis verworven van het systeem van het gemeenrechtelijke, Franse, Nederlandse, Duitse en Engelse goederenrecht zoals dat op de colleges en in de voorgeschreven literatuur is behandeld.

 • De student kan de op college en in de voorgeschreven literatuur behandelde gemeenrechtelijke, Franse, Nederlandse, Duitse en Engelse goederenrechtelijke leerstukken met elkaar vergelijken en de verschillen en overeenkomsten benoemen en verklaren.

 • De student is in staat om een eenvoudige goederenrechtelijke casus naar Romeins, Frans, Nederlands, Duits en Engels privaatrecht op te lossen.

 • De student kan het geleerde zelfstandig verwoorden en toepassen bij het schrijven van een korte rechtsvergelijkende beschouwing.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6, gedurende 7 weken.

 • Namen docenten: Dhr Prof.mr.dr. E. Koops

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van opgegeven literatuur (zie Blackboard, rubriek Rooster).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6, gedurende 7 weken

 • Namen docenten: Dhr. Mr. J. van Kralingen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van opgegeven literatuur (zie Blackboard, rubriek Rooster).

 • Als onderdeel van het werkgroeponderwijs moet een korte rechtsvergelijkende beschouwing worden geschreven (schriftelijke opdracht) van minimaal 1.200 en maximaal 1.500 woorden. De onderwerpen worden in onderwijsweek 1 bekendgemaakt via Blackboard. De opdracht wordt ingeleverd aan het begin van onderwijsweek 6. Zie Blackboard voor de verdere gang van zaken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit 10 open vragen over 4 casusposities en 5 algemene open vragen.

 • Het schriftelijke tentamen bepaalt 75% van het eindcijfer en de overige 25% wordt bepaald door het cijfer voor de schriftelijke opdracht.

 • Een als onvoldoende beoordeelde schriftelijke opdracht kan slechts worden herkanst door het maken van een vervangende opdracht in de periode na het reguliere tentamen en voorafgaande aan de herkansing van het schriftelijk tentamen. Voor het maken van de vervangende opdracht geldt een zelfde termijn als voor het maken van het essay.

 • De vervangende opdracht kan slechts worden gemaakt indien er een onvoldoende voor het vak is gehaald én indien het essay als onvoldoende is beoordeeld. Er kan geen vervangende opdracht worden gemaakt als het eindcijfer voor het vak een voldoende is.

 • Het deelcijfer voor elk van beide onderdelen (schriftelijk tentamen en schriftelijke opdracht) blijft geldig tot de herkansing, maar vervalt met ingang van het volgende academische jaar. Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur moeten bij de Examencommissie worden ingediend.

 • Zie Blackboard voor de verdere gang van zaken omtrent de schriftelijke opdracht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht, I: Inleiding en zakenrecht, derde, herziene druk, Den Haag: Boom 2006.

Reader:
Voor dit vak is een nieuwe reader in voorbereiding ter ondersteuning van het werkgroeponderwijs. Deze reader zal tijdig ter beschikking worden gesteld via Readeronline.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. J. van Kralingen.

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden. kamer B 3.41

 • Bereikbaarheid: Zie Blackboard

 • Telefoon: 071 527 7239

 • E-mail: j.van.kralingen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsgeschiedenis

 • Kamernummer secretariaat: B 3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00-15.00 uur en dinsdagochtend van 09.00-13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 42

 • E-mail: rechtsgeschiedenis@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.