Studiegids

nl en

Business Analytics

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de toegenomen concurrentiestrijd op consumentenmarkten wordt de informatie op basis waarvan organisaties beslissingen nemen steeds belangrijker. Voor veel bedrijven is dit een grote uitdaging, bijvoorbeeld vanwege de slechte kwaliteit van hun IT systemen en architectuur, een gebrek aan kennis en vaardigheden, en de lange doorlooptijden en hoge investeringen die nodig zijn om nieuwe functionaliteiten te implementeren en te laten renderen. De vraag waar steeds meer bedrijven dan ook voor komen te staan is hoe zij optimale waarde creëren met behulp van Business Intelligence en (data) Analytics.

Deze cursus geeft een introductie tot het gebied business analytics vanuit bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast de theorie zullen praktijksituaties aan de orde komen en zul je zelf met analytics en tools aan de slag gaan. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn onder meer “Waarvoor gebruiken bedrijven business intelligence? Welke commerciële mogelijkheden biedt Analytics? Hoe organiseer je het beheer van data? De nadruk van deze cursus ligt daarbij op de verschillende toepassingsgebieden, in het bijzonder customer analytics en finance analytics. We bespreken en oefenen tools die je kunt inzetten met nadruk op vizualization. We gaan tevens in op de implementatie en het besluitvormingsproces.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.

 • De student kan bedrijfsdoelstellingen analyseren en naar KPI’s en managementinformatie vertalen.

 • De student kan de toepassingsgebieden van business analytics voor een organisatie identificeren en de juiste tools en methoden hiervoor selecteren.

 • De student kan vizualisatietools toepassen op eenvoudige customer analytics and finance analytics vraagstukken.

 • De student heeft kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van business analytics.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Prof. dr. J.I. van der Rest en dhr. B.S.D. Telkamp

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bekend gemaakt

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): Prof. dr. J.I. van der Rest en dhr. B.S.D. Telkamp

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Andere onderwijsvorm(en)
Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Groepsopdrachten (30%)

 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%)

De deelcijfers zijn voor één collegejaar geldig.

Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven opdrachten en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: wordt nader bekend gemaakt

Werkboek:

Reader:

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.I. van der Rest

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.11

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen